ارزیابی سطح توانایی مدیریت دانش موسسات آموزش عالی: مطالعه موردی از مغولستان

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
14
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Organizational knowledge areas Knowledge Management Knowledge Management Maturity Knowledge Management Capability Assessment model Higher education institutions.
کلمات کلیدی :
زمینه های دانش سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش ، مدل ارزیابی توان، موسسات آموزش عالی.
عنوان فارسی :

ارزیابی سطح توانایی مدیریت دانش موسسات آموزش عالی: مطالعه موردی از مغولستان

عنوان انگلیسی :

Knowledge Management Capability Level Assessment of the Higher Education Institutions: Case Study from Mongolia

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011416
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1082
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 14

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Organizational knowledge areas Knowledge Management Knowledge Management Maturity Knowledge Management Capability Assessment model Higher education institutions.

کلمات کلیدی : زمینه های دانش سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش ، مدل ارزیابی توان، موسسات آموزش عالی.

عنوان فارسی : ارزیابی سطح توانایی مدیریت دانش موسسات آموزش عالی: مطالعه موردی از مغولستان

عنوان انگلیسی : Knowledge Management Capability Level Assessment of the Higher Education Institutions: Case Study from Mongolia

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011416چکیده انگلیسی
Main purpose of this study is to conduct an assessment of knowledge management (KM) capability and to determine the current position of the knowledge management maturity of one of the higher education institutions of Mongolia. This study utilizes the Kulkarni and Freeze's (2004) organizational knowldegde capability areas and Knowledge Management Capability Assessment (KMCA) model for the assessment. The findings and context of this study indicates that, as a whole, the university's current knowledge management capability maturity falls on the Level 1 of the KM Maturity. The study shows that both organizational knowdegde capability areas and KMCA model suggested by Kulkarni and Freeze (2004) are applicable to the higher education context.

چکیده فارسی
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی قابلیت مدیریت دانش (KM) و تعیین وضعیت فعلی بلوغ مدیریت دانش یکی از موسسات آموزش عالی مغولستان است. این مطالعه با استفاده از کالکارنی وفریز (2004) زمینه های توانایی دانش سازمانی سازمانی و مدل ارزیابی توانایی مدیریت دانش (KMCA) برای ارزیابی است. یافته ها و زمینه این مطالعه نشان می دهد که در کل، بلوغ توانایی مدیریت دانش در حال حاضر در دانشگاه به سطح 1 بلوغ KM می رسد. این مطالعه نشان می دهد که هر دو زمینه های توانایی شناخت سازمانی و مدل KMCA پیشنهاد شده توسط کالکارنی و فریز (2004) در زمینه آموزش عالی قابل اجرا هستند.

موضوعات مقاله