توسعه دانش و فرایند یادگیری در موزه های علمی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
35
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Knowledge Management Knowledge Process Learning Organization Science Museums Thailand
کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، فرآیند دانش، سازمان یادگیری، موزه علوم، تایلند
عنوان فارسی :

توسعه دانش و فرایند یادگیری در موزه های علمی

عنوان انگلیسی :

Knowledge Process and Learning Organization Development in Science Museums

ژورنال :
Procedia Computer Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916322530
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.108
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 35

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Knowledge Management Knowledge Process Learning Organization Science Museums Thailand

کلمات کلیدی : مدیریت دانش، فرآیند دانش، سازمان یادگیری، موزه علوم، تایلند

عنوان فارسی : توسعه دانش و فرایند یادگیری در موزه های علمی

عنوان انگلیسی : Knowledge Process and Learning Organization Development in Science Museums

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916322530چکیده انگلیسی
This study aims to investigate the possibility of improving organizational learning in science museums by promoting knowledge processes. Different knowledge process activities and organizational learning at different levels are examined. This study used a questionnaire to survey two science museums in Thailand: the National Science Museum (NSM) and the Science Centre for Education (SCE). The resulting data was analyzed in order to assess the level of organizational learning and level of conducted knowledge processes and draw conclusions through descriptive statistics. The relationship between knowledge processes and organizational learning was analyzed through correlation and multiple regressions. This study provides evidence that there is a possibility for science museums to enhance levels of organizational learning by supporting knowledge processes. However, this would require science museums to focus its systems on organizational learning and alter the structure of any bureaucratic environments. This research can contribute empirical evidence to the dependency between knowledge management and learning organizations. It can also assist knowledge-oriented public organizations in improving organizational learning through understanding its relationship with knowledge processes. As the survey was conducted at two science museums in Thailand, it is not varied enough to qualify as an application to a generalized science museum context. In addition, this study focuses on knowledge processes, which is only one factor among many that may influence organizational learning. The statistical analysis used in this study also has limitations in determining interactions between variables on a deeper level.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه بررسی امکان ارتقای یادگیری سازمانی در موزه های علمی با ارتقای پروسه های دانش است. فعالیت های مختلف دانش و یادگیری سازمانی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه از یک پرسشنامه برای بررسی دو موزه علمی در تایلند استفاده کرد: موزه ملی علوم (NSM) و مرکز علمی آموزش (SCE). داده های به دست آمده برای ارزیابی سطح یادگیری سازمانی و سطح فرآیندهای دانش انجام شده و نتیجه گیری از طریق آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رابطه بین فرآیندهای دانش و یادگیری سازمانی از طریق همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه شواهدی را نشان می دهد که موزه های علمی می توانند سطح یادگیری سازمانی را با پشتیبانی از پروسه های دانش افزایش دهند. با این حال، این نیاز به موزه های علمی نیاز دارد تا سیستم های خود را بر یادگیری سازمانی تمرکز کرده و ساختار هر محیط اداری را تغییر دهند. این پژوهش می تواند شواهد تجربی را به وابستگی مدیریت دانش و سازمان های یادگیرنده کمک کند. همچنین می تواند در بهبود یادگیری سازمانی از طریق درک روابط خود با فرایندهای دانش، سازمان های دولتی دانش محور را کمک کند. همانطور که این بررسی در دو موزه علمی در تایلند انجام شده است، به اندازه کافی متناقض به عنوان یک برنامه کاربردی به یک موزه علمی تعمیم یافته نیست. علاوه بر این، این مطالعه بر روی فرایندهای دانش متمرکز است که تنها یکی از عوامل بسیاری است که ممکن است بر یادگیری سازمانی تاثیر بگذارد. تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده در این مطالعه نیز دارای محدودیت در تعیین تعاملات بین متغیرها در سطح عمیق تر است.

موضوعات مقاله