دانش، قرابت و خروجی تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
79
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Agglomeration externalities Knowledge spillovers Crowding out Research and development (R&D) Emerging economies Firm exit
کلمات کلیدی :
اضطراب اجتناب ناپذیری، سرریز کردن دانش، انبساط، تحقیق و توسعه (R&D)، اقتصادهای نوظهور، خروجی شرکت
عنوان فارسی :

دانش، قرابت و خروجی تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

Knowledge, Proximity and R&D Exodus

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001407
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.09.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 79

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Agglomeration externalities Knowledge spillovers Crowding out Research and development (R&D) Emerging economies Firm exit

کلمات کلیدی : اضطراب اجتناب ناپذیری، سرریز کردن دانش، انبساط، تحقیق و توسعه (R&D)، اقتصادهای نوظهور، خروجی شرکت

عنوان فارسی : دانش، قرابت و خروجی تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : Knowledge, Proximity and R&D Exodus

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001407چکیده انگلیسی
We explore not only how technological leaders and laggards react to agglomeration, but within an agglomeration we look at how the relative presence of other leaders, laggards and foreign firms affects these firms. Existing literature argues that technological leaders experience net knowledge outflows and are therefore losers in agglomerations. However, we do not know if they avoid locations with laggards more so than locations with leaders or vice versa, thus we examine how the relative presence of each affects leaders’ location decisions. For technologically lagging firms, we argue they will prefer locations with leaders over locations with laggards. We further posit that an increasing presence of foreign firms will have a particularly detrimental effect on technologically leading domestic firms, as these lose out in the contest for talent. Contextualized in an emerging market with weak intellectual property rights protection, we examine whether these concerns about knowledge spillovers and competition for talent prompt firms to close their R&D facilities or remain open. Using 5798 observations of R&D laboratories in India during 2003–2011, we find that while technologically leading firms are more likely to close their R&D facilities as the presence of other domestic labs increases, laggards are less likely to do so. These findings suggest concerns over knowledge spillovers are present, especially on the part of technologically leading firms. Moreover, leaders are more concerned by the presence of other leaders. Technologically lagging firms, by contrast, are less likely to close R&D facilities in the face of these concerns and will prefer staying near leaders over laggards. Finally, we find evidence of foreign firms crowding out domestic technological leaders but not laggards in the competition for talent.

چکیده فارسی
ما نه تنها کشف کردیم که چگونه رهبران و بازدارنده های تکنولوژیکی در مورد شهرک سازی واکنش نشان می دهند، اما در چارچوب همکاری، ما در مورد چگونگی حضور نسبی رهبران دیگر، بازماندگان و شرکت های خارجی بر این شرکتها تاثیر می گذاریم. مطالعه موجود ادعا می کند که رهبران تکنولوژیک تجربه خروجی دانش خالص را تجربه می کنند و از این رو، از بین می روند. با این حال، ما نمی دانیم که آیا مکان هایی با عقب ماندگی بیشتر از مکان هایی با رهبران و بالعکس اجتناب می کنند، بنابراین ما بررسی می کنیم که چگونه حضور نسبی هر کدام بر تصمیمات محل رهبران تاثیر می گذارد. ما برای شرکت هایی که از لحاظ تکنولوژیکی عقب مانده اند، ادعا می کنیم که مکان هایی را با رهبران بیش از مکان هایی با عقب افتاده ترجیح می دهند. معتقدیم حضور شرکت های خارجی در حال افزایش است و تاثیر مثبتی بر شرکت های فن آوری داخلی دارد که در رقابت برای استعدادها از دست می دهند. با توجه به محتوا در یک بازار در حال ظهور با حمایت از حقوق مالکیت معنوی ضعیف، ما بررسی می کنیم که آیا این نگرانی ها در مورد سرچشمه های دانش و رقابت برای استعدادهای شرکت های سریع برای بستن امکانات تحقیق و توسعه خود و یا باقی می ماند باز است. با استفاده از 5798 مشاهدات آزمایشگاه های تحقیق و توسعه در هند در طول سال های 2003-2011، ما دریافتیم که در حالیکه شرکت های فن آوری پیشرو احتمال بیشتری برای تأسیسات تحقیق و توسعه خود را به دلیل حضور سایر آزمایشگاه های داخلی نزدیک می کنند، بازدارنده ها احتمال کمتری دارند. این یافته ها نشان می دهد نگرانی ها در مورد گسترش فن آوری اطلاعات وجود دارد، به خصوص در بخشی از شرکت های فن آوری پیشرو. علاوه بر این، رهبران بیشتر از حضور رهبران دیگر نگران هستند. در مقابل، شرکت های عقب مانده تکنولوژیکی، با توجه به این نگرانی ها، نزدیک به امکانات تسهیلات تحقیق و توسعه نزدیک می شوند و ترجیح می دهند که رهبران نزدیک را نسبت به بازماندگان حفظ کنند. در نهایت شواهدی از شرکت های خارجی را از رهبران فن آوری داخلی بیرون می کشیم، اما در رقابت برای استعدادها، بازدارنده نیست.

موضوعات مقاله