کارکنان دانش و اصل 3S (خود مدیریت، خود-سازمان، خود کنترل)

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
23
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Knowledge workers knowledge management 3S
کلمات کلیدی :
کارکنان دانش، مدیریت دانش 3S
عنوان فارسی :

کارکنان دانش و اصل 3S (خود مدیریت، خود-سازمان، خود کنترل)

عنوان انگلیسی :

Knowledge Workers and the Principle of 3S (Self-Management, Self-organization, Self-control)

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815031729
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.879
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 23

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Knowledge workers knowledge management 3S

کلمات کلیدی : کارکنان دانش، مدیریت دانش 3S

عنوان فارسی : کارکنان دانش و اصل 3S (خود مدیریت، خود-سازمان، خود کنترل)

عنوان انگلیسی : Knowledge Workers and the Principle of 3S (Self-Management, Self-organization, Self-control)

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815031729چکیده انگلیسی
Knowledge workers are highly regarded by employers for their innovation and creativity. Due to the intangible character of knowledge, managing knowledge workers requires different approaches, tools and methods than managing non-knowledge workers. There is a broadly shared idea that knowledge workers require less autocrative, more autonomous style of management than non-knowledge workers. The article gives the theoretical background of the term knowledge worker and covers the part of the research on knowledge workers dedicated to the autonomy of knowledge workers. The autonomy was examined by the question concerning so called 3S. 3S means self-management, self-organization and self-control. The hypothesis is that knowledge workers prefer more autonomous work and prefer to work on the principle 3S. The article discusses answers of 457 respondents, knowledge workers of different professions. The result of the survey indicates that the shift in managerial styles is happening.

چکیده فارسی
کارکنان دانش برای نوآوری و خلاقیت خود، کارفرمایان بسیار مورد توجه قرار می گیرند. با توجه به ماهیت ناملموس دانش، مدیریت کارگران دانش نیاز به رویکرد، ابزار و روش های متفاوت نسبت به مدیریت کارگران غیر دانش دارد. یک ایده به طور کلی مشترک وجود دارد که کارکنان دانش نیاز به سبک مدیریت خودکار تر و مستقلتری نسبت به کارگران غیر دانش دارند. این مقاله زمینه پایه ای از اصطلاح دانش کارگر را فراهم می کند و بخشی از تحقیقات مربوط به کارگران دانش را به خودمختاری کارگران دانش می دهد. این استقلال توسط سوال 3S به اصطلاح مورد بررسی قرار گرفت. 3S به معنی خود مدیریت، خود-سازمان و خود کنترل است. فرضیه این است که کارکنان دانش کار تر کار مستقل تر را ترجیح می دهند و ترجیح می دهند بر اصل 3S کار کنند. در این مقاله پاسخ 457 نفر از پاسخ دهندگان، کارکنان دانش حرفه ای های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد که تغییر در سبک های مدیریتی اتفاق می افتد.

موضوعات مقاله