توزیع جداشدنی : تقسیم کار و قرارداد کاری در تدارکات جهانی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
67
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Global production networks Logistics Distribution Labor markets Subcontracting Disarticulation
کلمات کلیدی :
شبکه های تولید جهانی، لجستیک، توزیع، بازار کار، قرارداد کاری، تجزیه و تحلیل
عنوان فارسی :

توزیع جداشدنی : تقسیم کار و قرارداد کاری در تدارکات جهانی

عنوان انگلیسی :

Disarticulating distribution: Labor segmentation and subcontracting in global logistics

ژورنال :
Geoforum
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718515000287
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.01.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 67

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Global production networks Logistics Distribution Labor markets Subcontracting Disarticulation

کلمات کلیدی : شبکه های تولید جهانی، لجستیک، توزیع، بازار کار، قرارداد کاری، تجزیه و تحلیل

عنوان فارسی : توزیع جداشدنی : تقسیم کار و قرارداد کاری در تدارکات جهانی

عنوان انگلیسی : Disarticulating distribution: Labor segmentation and subcontracting in global logistics

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718515000287چکیده انگلیسی
An enduring focus of scholarly work on global production networks (GPNs) is the process of insertion into production networks and the capacity of places to shape their manner of inclusion. Sometimes overlooked are ways in which these insertions are based on an evolving set of exclusions. A disarticulations perspective trains our attention on the mutual interplay between moments of inclusion and exclusion that produce uneven geographies and histories of development, foregrounding place-specific factors and offering a framework for understanding local experimentation. Firms continue to restructure under relentless pressure to improve performance and the concomitant need to experiment, causing firm strategy to shape-shift and re-making relations of inclusion and exclusion. In the distribution function of global supply chains, the prevailing value-creation strategy is downward pressure on the cost of labor, but this perhaps suggests a false sense of stability. Using data gathered in the distribution hub just outside of Chicago, I examine the role of labor market intermediaries in re-negotiating the boundaries of inclusion. This article explores processes of linking and delinking subsets of workers and the differential implications for worker segments and their attachment to the supply chain. Inscribed in the absorption of places and workers into GPNs are ongoing processes of disarticulation, evident in this case through the labor market strategies pursued by local firms and temporary staffing agencies. These processes lay bare the mechanisms that reproduce capital-labor relationships in global supply chains.

چکیده فارسی
تمرکز مستمر کار علمی بر روی شبکه های تولید جهانی (GPNs)، فرآیند ورود به شبکه های تولید و ظرفیت مکان ها برای شکل دادن به شیوه ورود آنها است. گاهی اوقات نادیده گرفته می شود راه هایی است که این درجهان بر اساس یک مجموعه در حال تکامل از استثنائات استوار است. چشم انداز ناهماهنگی توجه ما را در مورد تأثیر متقابل بین لحظات ورود و خروج جایی که جغرافیایی های ناهموار و تاریخ های توسعه را به وجود می آورد، فاکتورهای خاص مکان پیش بینی کننده و ارائه چارچوبی برای درک تجربیات محلی، تمرکز می دهد. شرکت ها همچنان تحت فشار بی رحمانه برای بهبود عملکرد و نیاز به همکاری برای ادامه آزمایش ادامه می دهند و باعث ایجاد استراتژی شرکت برای شکل دادن و تغییر روابط و عدم تعویض می شوند. در عملکرد توزیع زنجیره های عرضه جهانی، استراتژی ایجاد غالب ارزش، فشار کمتری نسبت به هزینه نیروی کار است، اما این احتمالا یک حس نادرست از ثبات را نشان می دهد. با استفاده از داده های جمع آوری شده در مرکز توزیع فقط در خارج از شیکاگو، من نقش واسطه های بازار کار را در بازنگری مجدد مرزهای مشارکت بررسی می کنم. این مقاله به بررسی فرآیندهای پیوند و تخریب زیرمجموعه کارگران و تأثیرات دیفرانسیل در بخش های کارگر و پیوستن آنها به زنجیره عرضه می پردازد. نوشته شده در جذب مکان ها و کارگران در GPN ها، فرآیندهای مداوم از بین رفته است، که در این مورد از طریق استراتژی های بازار کار دنبال می شود که توسط شرکت های محلی و سازمان های موقت به کار می روند. این فرایندها مکانیسم هایی را ایجاد می کند که بازتولید روابط سرمایه و کار در زنجیره های عرضه جهانی می شود.

موضوعات مقاله