ارتباط بین تحقیق و توسعه، نوآوری و بهره وری: آیا شرکت های کوچک متفاوت هستند؟

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
MSMEs R&D Innovation Productivity
کلمات کلیدی :
MSME ها، تحقیق و توسعه، نوآوری، بهره وری
عنوان فارسی :

ارتباط بین تحقیق و توسعه، نوآوری و بهره وری: آیا شرکت های کوچک متفاوت هستند؟

عنوان انگلیسی :

The link between R&D, innovation and productivity: Are micro firms different?

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316300312
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.03.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : MSMEs R&D Innovation Productivity

کلمات کلیدی : MSME ها، تحقیق و توسعه، نوآوری، بهره وری

عنوان فارسی : ارتباط بین تحقیق و توسعه، نوآوری و بهره وری: آیا شرکت های کوچک متفاوت هستند؟

عنوان انگلیسی : The link between R&D, innovation and productivity: Are micro firms different?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316300312چکیده انگلیسی
We analyze the link between R&D, innovation, and productivity in MSMEs with a special focus on micro firms with fewer than 10 employees; usually constituting the majority of firms in industrialized economies. Using the German KfW SME-panel, we examine to what extent micro firms are different from other firms in terms of innovativeness. We find that while firms engage in innovative activities with smaller probability, the smaller they are, for those firms that do make such investment, R&D intensity is larger the smaller firms are. For all MSMEs, the predicted R&D intensity is positively correlated with the probability of reporting innovation, with a larger effect size for product than for process innovations. Moreover, micro firms benefit in a comparable way from innovation processes as larger firms, as they are similarly able to increase their labor productivity. Overall, the link between R&D, innovation, and productivity in micro firms does not largely differ from their larger counterparts.

چکیده فارسی
ما ارتباط بین تحقیق و توسعه، نوآوری و بهره وری در MSME را با تمرکز ویژه بر شرکت های کوچک با کمتر از 10 کارمند تجزیه و تحلیل می کنیم؛ معمولا اکثریت شرکت ها را در اقتصادهای صنعتی تشکیل می دهند. با استفاده از پانل SME KfW آلمان، ما بررسی می کنیم که میزان شرکت های خرد نسبت به نوآوری متفاوت است. ما متوجه می شویم که در حالی که شرکت ها در فعالیت های نوآورانه با احتمال کمتری شرکت می کنند، آن ها کوچکتر هستند، برای آن دسته از شرکت هایی که این سرمایه گذاری را انجام می دهند، شدت تحقیق و توسعه بیشتر است و شرکت های کوچکتر هستند. برای همه MSME ها، شدت تحقیق و توسعه پیش بینی شده با احتمال احتمال نوآوری گزارش، با یک اثر بزرگتر برای محصول نسبت به نوآوری های فرایند، مثبت است. علاوه بر این، شرکت های کوچک، از طریق فرایندهای نوآوری به عنوان شرکت های بزرگ، به نحو قابل مقایسه ای بهره مند می شوند، زیرا آنها به طور مشابه قادر به افزایش بهره وری کار خود هستند. به طور کلی، ارتباط بین تحقیق و توسعه، نوآوری و بهره وری در شرکت های کوچک، به طور عمده با همتایان بزرگتر آنها متفاوت نیست.

موضوعات مقاله