زندگی کنید و سپس بمیرید: تحلیل بقا در واحد های تحقیق و توسعه خارجی در MNE های سوئدی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
120
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
International R&D Survival analysis Population ecology Swedish MNEs Subsidiary evolution
کلمات کلیدی :
تحقيق و توسعه بين المللي، تحليل بقا، اكولوژي جمعيت، MNE هاي سوئد، تحول مؤثر
عنوان فارسی :

زندگی کنید و سپس بمیرید: تحلیل بقا در واحد های تحقیق و توسعه خارجی در MNE های سوئدی

عنوان انگلیسی :

Live and let die: A survival analysis of foreign R&D units in Swedish MNEs

ژورنال :
International Business Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593116300257
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.03.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 120

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : International R&D Survival analysis Population ecology Swedish MNEs Subsidiary evolution

کلمات کلیدی : تحقيق و توسعه بين المللي، تحليل بقا، اكولوژي جمعيت، MNE هاي سوئد، تحول مؤثر

عنوان فارسی : زندگی کنید و سپس بمیرید: تحلیل بقا در واحد های تحقیق و توسعه خارجی در MNE های سوئدی

عنوان انگلیسی : Live and let die: A survival analysis of foreign R&D units in Swedish MNEs

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593116300257چکیده انگلیسی
This paper develops and tests a set of hypotheses regarding factors that influenced the longevity of foreign research and development units in Swedish multinational enterprises over the period 1992–2012. The results reveal an underexplored aspect of the R&D internationalization—the volatility of foreign R&D laboratories. During the investigated period, more than 40% of the R&D units in the sample had been terminated. The results substantiate earlier research regarding the negative effects of mergers and acquisitions on R&D in acquired units but show that these effects are not immediate. They appear – if at all – with a time lag of several years. The hazard of closure for an individual unit seems to be more strongly related to its role and position within the MNE than to local country characteristics. It was smaller for strongly locally embedded units and units with global mandates, but – contrary to expectations – the hazard was greater for units highly integrated with the rest of the MNE.

چکیده فارسی
این مقاله مجموعه ای از فرضیه های مربوط به عوامل موثر بر طول عمر واحد های تحقیق و توسعه خارجی در شرکت های چند ملیتی سوئد را در دوره 1992-2012 به اجرا در می آورد. نتایج نشان می دهد که جنبه های غریب از بین المللی تحقیق و توسعه - بی ثباتی آزمایشگاه های تحقیق و توسعه خارجی است. در طول دوره مورد بررسی، بیش از 40 درصد از واحدهای تحقیق و توسعه در نمونه خاتمه یافته بود. نتایج تحقیق قبلی را در مورد اثرات منفی ادغام و خرید در تحقیق و توسعه در واحدهای به دست آمده ثابت می کند اما نشان می دهد که این اثرات فوری نیستند. آنها به نظر می رسد - اگر در همه - با چندین سال زمان صرف شده است. به نظر می رسد که خطر بسته شدن برای یک واحد به شدت به نقش و موقعیت آن در MNE به ویژگی های محلی کشور بستگی دارد . برای واحدهای تکی و واحدهای دارای مجوزهای جهانی کوچکتر بود، اما بر خلاف انتظارات، این واحدها برای واحدهای بسیار مجتمع شده با بقیه MNE بیشتر بود.

موضوعات مقاله