منبع یابی دانش داخلی , جهانی و محلی :منابع سه گانه شرکتهای تابعه تحقیق و توسعه مبتنی بر خارج از کشور

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
94
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
embeddedness IPR knowledge sourcing R&D subsidiary
کلمات کلیدی :
تعبیه شده ، IPR ، تامین منابع دانش، R & D شرکت تابعه
عنوان فارسی :

منبع یابی دانش داخلی , جهانی و محلی :منابع سه گانه شرکتهای تابعه تحقیق و توسعه مبتنی بر خارج از کشور

عنوان انگلیسی :

Local, global, and internal knowledge sourcing: The trilemma of foreign-based R&D subsidiaries

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631630279X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.043
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 94

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : embeddedness IPR knowledge sourcing R&D subsidiary

کلمات کلیدی : تعبیه شده ، IPR ، تامین منابع دانش، R & D شرکت تابعه

عنوان فارسی : منبع یابی دانش داخلی , جهانی و محلی :منابع سه گانه شرکتهای تابعه تحقیق و توسعه مبتنی بر خارج از کشور

عنوان انگلیسی : Local, global, and internal knowledge sourcing: The trilemma of foreign-based R&D subsidiaries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631630279Xچکیده انگلیسی
Multinational Enterprises (MNEs) develop and sell their products and services in a global market, but also have the ability to source knowledge from local, global and intra-MNE networks. We argue that sourcing knowledge from each of the three networks is contingent upon factors, such as the strategic choice made by the headquarters about the role of the research and development (R&D) subsidiary, the scientific richness of the host location, and the institutional (i.e. IPR - Intellectual Property Rights) distance between the home and host locations. Hypotheses are tested on a dataset of 89 foreign-based R&D subsidiaries of Fortune 500 MNEs. The results indicate that R&D subsidiaries with support lab mandates are less likely to use host and internal (intra-MNE) sources of knowledge and more likely to use the home location's sources of knowledge. Internationally independent labs are less likely to source knowledge from internal networks. The findings show also that the scientific capability and availability of a technically skilled workforce in the host location is associated with the R&D subsidiary's use of local, rather than internal knowledge sources. Finally, weak IPR spurs the use of local knowledge sources, suggesting a role for technological spillovers.

چکیده فارسی
شرکت های چند ملیتی (MNEs) محصولات و خدمات خود را در بازار جهانی توسعه و فروش می دهند، بلکه توانایی انتقال دانش از شبکه های داخلی، جهانی و بین المللی را نیز دارند. ما استدلال می کنیم که ارزیابی دانش از هر یک از سه شبکه وابسته به عوامل مانند انتخاب استراتژیک ستاد در مورد نقش تحقیق و توسعه (R & D)، غنای علمی محل برگزاری و نهاد ( یعنی IPR - حقوق مالکیت معنوی) فاصله بین مکان های خانگی و میزبان می باشد . فرضیه ها بر روی مجموعه ای از 89 شرکت خارجی تحقیق و توسعه شرکت های فورتون 500 MNE مورد آزمایش قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که شرکت های تابعه تحقیق و توسعه با مجوزهای پشتیبانی آزمایشگاهی کمتر از منابع دانش و منابع داخلی (داخلی) استفاده می کنند و بیشتر از منابع علمی محل استفاده می کنند. آزمایشگاه های مستقل بین المللی به احتمال زیاد منبع دانش از شبکه های داخلی هستند. یافته ها همچنین نشان می دهد که توانایی علمی و در دسترس بودن نیروی کار فنی ماهر در محل میزبان، با استفاده از منابع دانش محلی و نه منابع داخلی وابسته به تحقیق و توسعه است. در نهایت، ضعف IPR، استفاده از منابع دانش محلی را تأیید می کند، و پیشنهاد می کند که نقش مهمی در فناوری ها داشته باشد.

موضوعات مقاله