به سمت سیاست تحقیق و توسعه حساس به مکان. وزوز محلی، تمرکز فضایی و تخصص به عنوان یک چالش برای برنامه ریزی شهری – یافته های تجربی از دسته های علوم زیستی و خوشه های ICT در وین

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Urban clusters R&D policies Local buzz Spatial statistics Vienna
کلمات کلیدی :
دسته های شهری، سیاست های تحقیق و توسعه، وزوز های محلی، آمار فضایی، وین
عنوان فارسی :

به سمت سیاست تحقیق و توسعه حساس به مکان. وزوز محلی، تمرکز فضایی و تخصص به عنوان یک چالش برای برنامه ریزی شهری - یافته های تجربی از دسته های علوم زیستی و خوشه های ICT در وین

عنوان انگلیسی :

Towards a location sensitive R&D policy. Local buzz, spatial concentration and specialisation as a challenge for urban planning – Empirical findings from the life sciences and ICT clusters in Vienna

ژورنال :
Cities
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026427511630155X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.05.023
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Urban clusters R&D policies Local buzz Spatial statistics Vienna

کلمات کلیدی : دسته های شهری، سیاست های تحقیق و توسعه، وزوز های محلی، آمار فضایی، وین

عنوان فارسی : به سمت سیاست تحقیق و توسعه حساس به مکان. وزوز محلی، تمرکز فضایی و تخصص به عنوان یک چالش برای برنامه ریزی شهری - یافته های تجربی از دسته های علوم زیستی و خوشه های ICT در وین

عنوان انگلیسی : Towards a location sensitive R&D policy. Local buzz, spatial concentration and specialisation as a challenge for urban planning – Empirical findings from the life sciences and ICT clusters in Vienna

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026427511630155Xچکیده انگلیسی
Against the background of the increasing relevance of international co-operation and knowledge networks, the relevance of local buzz for R&D activities is being called into doubt. This has implications for urban R&D policies, as local milieus, face-to-face contacts and proximity are key factors of an urban economy. Based on the case of Vienna, it is the intention of this paper to explore the extent of spatial proximity and the role of urban R&D policy. When examining the spatial structure of 1363 R&D units, two relevant clusters (life sciences and ICT) can be identified by a quantitative GIS analysis. Furthermore, a qualitative survey gives insights into the relevance of R&D policies and their spatial implications. The findings clearly show that urban stakeholders have to consider the location sensitivity of R&D actors as well as the need for specialisation in academic niches.

چکیده فارسی
با توجه به روابط روزافزون همکاری های بین المللی و شبکه های دانش، ارتباط بین احساسات محلی برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به شکلی مواجه است. این امر پیامد سیاست های تحقیق و توسعه شهری است، زیرا محیط محله، ارتباطات چهره به چهره و نزدیکی، عوامل کلیدی اقتصاد شهری هستند. بر اساس مورد وین، هدف این مقاله بررسی میزان مجاورت فضایی و نقش سیاست های تحقیق و توسعه شهری است. هنگام بررسی ساختار فضایی 1363 واحد تحقیق و توسعه، دو خوشه مربوطه (علوم زیستی و ICT) می تواند با تجزیه و تحلیل کمی سیستم اطلاعات جغرافیایی شناسایی شود. علاوه بر این، یک نظرسنجی کیفی، بینش مرتبط بودن سیاست های تحقیق و توسعه و مفاهیم فضایی آنها را می دهد. یافته ها به وضوح نشان می دهند که متقاضیان شهر باید حساسیت محل کارکنان تحقیق و توسعه و همچنین نیاز به تخصص در قسمت های آکادمیک را در نظر بگیرند.

موضوعات مقاله