مدیریت برای پایداری: تجزیه و تحلیل شیوه های کلیدی با توجه به قالب کسب و کار

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Management for sustainability Performance Size Mining sector
کلمات کلیدی :
مدیریت برای پایداری، عملکرد، اندازه، بخش معدن
عنوان فارسی :

مدیریت برای پایداری: تجزیه و تحلیل شیوه های کلیدی با توجه به قالب کسب و کار

عنوان انگلیسی :

Management for sustainability: An analysis of the key practices according to the business size

ژورنال :
Ecological Indicators
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X14005354
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.11.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Management for sustainability Performance Size Mining sector

کلمات کلیدی : مدیریت برای پایداری، عملکرد، اندازه، بخش معدن

عنوان فارسی : مدیریت برای پایداری: تجزیه و تحلیل شیوه های کلیدی با توجه به قالب کسب و کار

عنوان انگلیسی : Management for sustainability: An analysis of the key practices according to the business size

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X14005354چکیده انگلیسی
The mining sector has many challenges with regard to the incorporation of sustainability in the strategies and operations of the industry, given its extractive nature and the numerous social and environmental impacts related to this productive activity. Therefore, this study aims to analyze the relationship between the management practices for sustainability and business performance, according to the size of companies in the Brazilian mining sector. The study of descriptive and quantitative nature was conducted through a survey with companies associated with the Brazilian Mining Association (IBRAM). The main results show that larger companies indicate higher levels of adoption of management practices for sustainability and business performance. The correlation analysis also allowed us to verify that the number of associations between the management practices for sustainability and business performance is higher in larger companies. Thus, the central hypothesis proposed that the adoption of management practices for sustainability and business performance differs according to the size of companies in the mining sector, was corroborated, as we found significant differences in the behavior of companies, according to their size, with regard to the management practices for sustainability and business performance.

چکیده فارسی
بخش معدن دارای چالش های زیادی در ارتباط با پایداری در استراتژی ها و عملیات صنعت، با توجه به ماهیت استخراج شده و تاثیرات اجتماعی و محیط زیست متعدد مربوط به این فعالیت تولیدی است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین شیوه های مدیریتی برای پایداری و عملکرد کسب و کار، با توجه به حجم شرکت های معدنکاری برزیل میباشد. مطالعه ماهیت توصیفی و کمی با بررسی شرکت های مرتبط با انجمن معدن برزیل (IBRAM) انجام شد. نتایج اصلی نشان می دهد که شرکت های بزرگ تر که میزان پذیرش شیوه های مدیریت برای پایداری و عملکرد کسب و کار بالاتر است. تجزیه و تحلیل همبستگی به ما اجازه داد تا بررسی کنیم که تعداد ارتباطات بین شیوه های مدیریت برای پایداری و عملکرد کسب و کار در شرکت های بزرگ بیشتر است. بنابراین، فرضیه مرکزی پیشنهاد کرد که تصویب شیوه های مدیریت برای پایداری و عملکرد کسب و کار با توجه به اندازه شرکت ها در بخش معدن متفاوت است، با توجه به تفاوت های قابل توجه در رفتار شرکت ها، با توجه به اندازه آنها، با توجه به شیوه های مدیریت برای پایداری و عملکرد کسب و کار است .

موضوعات مقاله