هوش عاطفی مدیر و موفقیت پروژه : نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
111
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Complex project Project success Emotional intelligence Trust Work attitudes Job satisfaction
کلمات کلیدی :
پروژه پیچیده،موفقیت پروژه،هوش هیجانی،اعتماد،نگرش کار،رضایت شغلی
عنوان فارسی :

هوش عاطفی مدیر و موفقیت پروژه : نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد

عنوان انگلیسی :

Manager emotional intelligence and project success: The mediating role of job satisfaction and trust

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300291
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.05.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 111

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Complex project Project success Emotional intelligence Trust Work attitudes Job satisfaction

کلمات کلیدی : پروژه پیچیده،موفقیت پروژه،هوش هیجانی،اعتماد،نگرش کار،رضایت شغلی

عنوان فارسی : هوش عاطفی مدیر و موفقیت پروژه : نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد

عنوان انگلیسی : Manager emotional intelligence and project success: The mediating role of job satisfaction and trust

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300291چکیده انگلیسی
The number of complex projects is increasing across many sectors and the associated challenges are substantial. Using a field study we aim to understand how project managers' emotional intelligence (EI) contributes to project success. We propose and test a model linking EI to project success and examine the mediating effects of project managers' job satisfaction and trust on this relationship. Based on data collected from 373 project managers in the Australian defence industry, our results indicate that EI has a positive impact on project success, job satisfaction, and trust. Moreover, we found evidence that job satisfaction and trust mediate the relationship between EI and project success. Our findings suggest that top management should be aware of the importance of project managers' job satisfaction and trust, which can both serve to boost project success in complex project situations.

چکیده فارسی
تعداد پروژه های پیچیده در بخش های مختلف در حال افزایش است و چالش های مرتبط با آن قابل توجه است. با استفاده از یک مطالعه میدانی، هدف ما این است که چگونه هوش هیجانی مدیران پروژه (EI) به موفقیت پروژه کمک می کند. ما پیشنهاد و آزمون مدل پیوند EI به موفقیت پروژه و بررسی اثرات میانجی رضایت شغلی مدیران پروژه و اعتماد به این رابطه است. بر اساس داده های جمع آوری شده از 373 مدیر پروژه در صنایع دفاعی استرالیا، نتایج ما نشان می دهد EI دارای تاثیر مثبتی بر موفقیت پروژه، رضایت شغلی و اعتماد است. علاوه بر این، ما شواهدی را دریافت کردیم که رضایت شغلی و اعتماد، باعث ارتباط بین EI و موفقیت پروژه می شود. یافته های ما نشان می دهد که مدیریت ارشد باید از اهمیت رضایت شغلی و اعتماد کارکنان مدیران پروژه آگاهی داشته باشد، که هر دو می تواند به موفقیت پروژه در پروژه های پیچیده پروژه کمک کند.

موضوعات مقاله