توانایی مدیریتی، بازده سرمایه‌گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Managerial ability Investment efficiency Financial reporting quality Stock price crash risk
کلمات کلیدی :
توانایی مدیریتی، اثربخشی سرمایه‌گذاری، گزارش کیفی مالی، ریسک کاهش قیمت سهام
عنوان فارسی :

توانایی مدیریتی، بازده سرمایه‌گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام

عنوان انگلیسی :

Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027553191630349X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.048
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Managerial ability Investment efficiency Financial reporting quality Stock price crash risk

کلمات کلیدی : توانایی مدیریتی، اثربخشی سرمایه‌گذاری، گزارش کیفی مالی، ریسک کاهش قیمت سهام

عنوان فارسی : توانایی مدیریتی، بازده سرمایه‌گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام

عنوان انگلیسی : Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027553191630349Xچکیده انگلیسی
We examine empirically the effect of managerial ability on firm-level investment efficiency and how this affects future stock price crash risk. Using a managerial ability measure developed by Demerjian et al. (2012), the paper documents consistent evidence that the more able managers over-invest compared to their not-so-able counterparts, even after controlling for the effects of financial reporting quality and other firm specific determinants of investment efficiency. This evidence is robust to alternative proxies for investment efficiency. The empirical evidence also suggests that crash risk increases for firms with more able managers, primarily through the investment inefficiency channel. Overall, the study contributes to a better understanding of the influence of managerial ability on investment decisions in the context of diverging opinions regarding manager-specific effects on organizational outcomes.

چکیده فارسی
ما به بررسی تجربی تاثیر توانایی‌های مدیریتی بر بازده سرمایه‌گذاری در سطح شرکت و چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن ریسک سقوط سهام در آینده می‌پردازیم. با استفاده از معیار توانایی مدیریتی ایجاد شده از سوی دیمرجیان و همکاران (2012)، این مقاله، شواهد مستدلی را برای مقایسه مدیران توانمندتر در طول سرمایه‌گذاری بیش از حد با همتایان کمتر توانمند خود، حتی پس از کنترل تاثیر گزارش کیفی و سایر مشخصه‌های تعیین کننده خاص بازدهی شرکت نشان می‌دهد. این شواهد برای پروکسی‌های جایگزین بازدهی سرمایه‌گذاری مستدل محسوب می‌شود. همچنین شواهد تجربی نشان می‌دهد که ریسک سقوط در مورد شرکت‌ها با مدیران توانمندتر، در وهلۀ اول از طریق کانال ناکارآیی سرمایه افزایش می‌یابد. به طور کلی، این مطالعه به درک بهتر تاثیر توانایی مدیریت بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در چارچوب نظرات متضاد درخصوص اثرات ویژه بر بروندادهای سازمانی مشارکت دارد.

موضوعات مقاله