مدیریت یکپارچگی در روابط برون سپاری – تأثیر اولویت های هزینه و کیفیت

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
82
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Outsourcing Integration Buyer-supplier relationship Strategic priority Case study Theory elaboration
کلمات کلیدی :
برونسپاری، ادغام، رابطه خریدار و عرضه کننده، اولویت استراتژیک، مطالعه موردی، جزییات نظریه
عنوان فارسی :

مدیریت یکپارچگی در روابط برون سپاری - تأثیر اولویت های هزینه و کیفیت

عنوان انگلیسی :

Managing integration in outsourcing relationships — The influence of cost and quality priorities

ژورنال :
Industrial Marketing Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116300475
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.04.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 82

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Outsourcing Integration Buyer-supplier relationship Strategic priority Case study Theory elaboration

کلمات کلیدی : برونسپاری، ادغام، رابطه خریدار و عرضه کننده، اولویت استراتژیک، مطالعه موردی، جزییات نظریه

عنوان فارسی : مدیریت یکپارچگی در روابط برون سپاری - تأثیر اولویت های هزینه و کیفیت

عنوان انگلیسی : Managing integration in outsourcing relationships — The influence of cost and quality priorities

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116300475چکیده انگلیسی
Outsourcing has become increasingly popular in the contemporary business context. This study aims to develop the understanding of outsourcing by addressing the management of integration in the outsourcing relationship between buyers and contract manufacturers. Specifically, we address the effect of strategic priorities of cost and quality on how different modes of integration are used both before and in the early phase of production. The paper elaborates the strategic contingency argument by analyzing qualitative data from eight cases in the food and electronics industries. The results indicate that managing the outsourcing relationship requires considerable resources after the decision to outsource has been made. The results show that integration in the outsourcing relationship evolves over time and the use of integration modes is contingent on the strategic priority. The study provides an understanding of the contextual nature of integration in the outsourcing relationship, as well as a contextualized understanding of buyer-supplier relationships. It also provides an illustration of theory elaboration research.

چکیده فارسی
برون سپاری در زمینه کسب و کار معاصر به طور فزاینده ای محبوب شده است. این مطالعه با هدف درک فرایند برونسپاری با در نظر گرفتن مدیریت ادغام در روابط برون سپاری بین خریداران و تولیدکنندگان قرارداد انجام می شود. به طور خاص، ما در مورد تاثیر اولویت های استراتژیک هزینه و کیفیت در مورد چگونگی استفاده از روش های مختلف ادغام قبل و در مرحله اولیه تولید استفاده می کنیم. این مقاله استدلال احتمالی استراتژیک را با تجزیه و تحلیل داده های کیفی از هشت مورد در صنایع غذایی و الکترونیکی توضیح می دهد. نتایج نشان می دهد که مدیریت ارتباطات برون سپاری پس از اتخاذ تصمیم به صدور صورتحساب به منابع قابل توجهی نیاز دارد. نتایج نشان می دهد که ادغام در روابط برون سپاری در طول زمان تکامل یافته است و استفاده از حالت های ادغام وابسته به اولویت استراتژیک است. این مطالعه درک ماهیت متنی ادغام در روابط برون سپاری و درک متقابل روابط خریدار و تامین کننده را فراهم می کند. این همچنین یک تصویر از تحقیقات تکمیلی تئوری را ارائه می دهد.

موضوعات مقاله