ساختار بازار و سرمایه گذاری در صنعت تلفن همراه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Market structure Investment Mobile telecommunications
کلمات کلیدی :
ساختار بازار، سرمایه گذاری، موبایل، مخابرات
عنوان فارسی :

ساختار بازار و سرمایه گذاری در صنعت تلفن همراه

عنوان انگلیسی :

Market structure and investment in the mobile industry

ژورنال :
Information Economics and Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167624516301718
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2016.12.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Market structure Investment Mobile telecommunications

کلمات کلیدی : ساختار بازار، سرمایه گذاری، موبایل، مخابرات

عنوان فارسی : ساختار بازار و سرمایه گذاری در صنعت تلفن همراه

عنوان انگلیسی : Market structure and investment in the mobile industry

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167624516301718چکیده انگلیسی
The impact of market structure, that is the number of firms and asymmetry, on investment is an important topic in the mobile industry. However, previous literature remains ambiguous about the direction of the relationship. This paper provides an empirical evidence of the impact of market structure on investment in the European mobile industry. The empirical assessment is based on a Salop model with vertical differentiation. Consistently with the prediction of this model, we find that both the number of operators and market share asymmetry have significant effects on investment. In symmetric markets, investment per operator falls with the number of operators, with larger effects for operators that lose market share more than the average. The industry investment rises with the number of operators in the short run, but eventually falls in the long run due to significant adjustment costs of investment in the mobile industry. These findings suggest that investment should be taken into account when analysing the welfare effects of market structure in the mobile industry.

چکیده فارسی
تاثیر ساختار بازار، یعنی تعداد شرکت ها و عدم تقارن، بر سرمایه گذاری، موضوع مهم در صنعت تلفن همراه است. با این حال، ادبیات قبلی در مورد مسیر ارتباط مبهم است. این مقاله شواهدی تجربی نشان می دهد که تاثیر ساختار بازار بر سرمایه گذاری در صنعت موبایل اروپا. ارزیابی تجربی بر اساس مدل Salop با تمایز عمودی است. به طور مداوم با پیش بینی این مدل، ما دریافتیم که هر دو تعداد اپراتورها و عدم تقارن سهم بازار تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری دارند. در بازارهای متقارن، سرمایه گذاری در هر اپراتور، با تعداد اپراتورها کاهش می یابد، و اثرات بیشتری برای اپراتورهای که سهم بازار را بیش از میانگین دارند. سرمایه گذاری در صنعت با تعدادی از اپراتورها در کوتاه مدت رو به رو می شود، اما در نهایت به دلیل هزینه های تنظیم قابل توجه سرمایه گذاری در صنعت تلفن همراه کاهش می یابد. این یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاری باید در هنگام تحلیل اثرات رفاهی ساختار بازار در صنعت تلفن همراه مورد توجه قرار گیرد.

موضوعات مقاله