چگونه توانایی های بازاریابی، تحقیق و توسعه و به درجه بین المللی رساندن بر عملکرد نوآوری سرمایه گذاری شرکت های کوچک و متوسط تاثیر می گذارند؟ یک مطالعه داده های پانل از SMEs چین

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
70
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Innovation performance; Internationalization; Marketing capability; R&D capability
کلمات کلیدی :
عملکرد نوآوری؛ بین المللی شدن؛ قابلیت بازاریابی؛ قابلیت تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

چگونه توانایی های بازاریابی، تحقیق و توسعه و به درجه بین المللی رساندن بر عملکرد نوآوری سرمایه گذاری شرکت های کوچک و متوسط تاثیر می گذارند؟ یک مطالعه داده های پانل از SMEs چین

عنوان انگلیسی :

How do marketing, research and development capabilities, and degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs

ژورنال :
International Business Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593114001851
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.11.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 70

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Innovation performance; Internationalization; Marketing capability; R&D capability

کلمات کلیدی : عملکرد نوآوری؛ بین المللی شدن؛ قابلیت بازاریابی؛ قابلیت تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : چگونه توانایی های بازاریابی، تحقیق و توسعه و به درجه بین المللی رساندن بر عملکرد نوآوری سرمایه گذاری شرکت های کوچک و متوسط تاثیر می گذارند؟ یک مطالعه داده های پانل از SMEs چین

عنوان انگلیسی : How do marketing, research and development capabilities, and degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593114001851چکیده انگلیسی
This research examines how the marketing and research and development (R&D) capabilities as well as degree of internationalization influence the innovation performance of SMEs (small and medium-sized enterprises). SMEs are often considered the backbone of, and hence are of critical importance to, a large number of economies worldwide. A theoretical framework is developed by integrating insights from international new venture and marketing theory. We provide empirical evidence using panel data to test our models. The results indicate that internationalization has a positive effect on innovation performance when SMEs’ R&D capability or marketing capability is high. Notably, however, we find that the effect of internationalization on innovation performance is negative when R&D capability or marketing capability is low. Moreover, the results show that marketing capability not only positively strengthens the effect of R&D capability on innovation performance, but critically also further strengthens the impact of internationalization on innovation performance.

چکیده فارسی
این تحقیق به بررسی اینکه چگونه قابلیت های بازاریابی و تحقیق و توسعه (R & D) و همچنین سطح بین المللی بر عملکرد نوآوری SME ها (شرکت های کوچک و متوسط) اثر می گذارند بررسی می شود. SME ها اغلب به عنوان ستون در نظر گرفته می شوند، و از این رو برای تعداد زیادی از اقتصادهای در سراسر جهان اهمیت حیاتی دارند. یک چارچوب نظری بوسیله ادغام بینش از نظریه بازاریابی جدید توسعه یافته است. برای آزمایش مدل های ما شواهد تجربی با استفاده از داده های پانل ارائه می کنیم. نتایج نشان می دهد که بین المللی شدن تاثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد، در حالی که توانایی تحقیق و توسعه یا توانایی بازاریابی SME ها بالا است. با این حال، قابل توجه است که اثر بین المللی شدن بر عملکرد نوآوری منفی است، زیرا قابلیت تحقیق و توسعه یا قابلیت بازاریابی کم است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که قابلیت بازاریابی نه تنها به طور مثبت اثر تحقیق و توسعه را بر عملکرد نوآوری تقویت می کند، بلکه به طور بالقوه تاثیر بین المللی شدن بر عملکرد نوآوری را نیز تقویت می کند.

موضوعات مقاله