نقش میانجی گری سبک‌های رهبری در همکاری یکپارچه پروژه :یک چشم انداز هوش عاطفی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
91
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Integrated project delivery; Emotional intelligence; Leadership styles; Collaboration satisfaction
کلمات کلیدی :
تحویل یکپارچه پروژه،هوش هیجانی،سبک رهبری،رضایت همکاری
عنوان فارسی :

نقش میانجی گری سبک‌های رهبری در همکاری یکپارچه پروژه :یک چشم انداز هوش عاطفی

عنوان انگلیسی :

The mediation role of leadership styles in integrated project collaboration: An emotional intelligence perspective

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300650
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.08.014
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 91

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Integrated project delivery; Emotional intelligence; Leadership styles; Collaboration satisfaction

کلمات کلیدی : تحویل یکپارچه پروژه،هوش هیجانی،سبک رهبری،رضایت همکاری

عنوان فارسی : نقش میانجی گری سبک‌های رهبری در همکاری یکپارچه پروژه :یک چشم انداز هوش عاطفی

عنوان انگلیسی : The mediation role of leadership styles in integrated project collaboration: An emotional intelligence perspective

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300650چکیده انگلیسی
Research on integrated project delivery (IPD) has considered collaboration satisfaction as an important factor for improving project outcomes. Yet, the potential mechanism influencing it remains unexplored in construction project management, especially in the aspects of human skills. The purpose of this paper is to examine whether leadership styles mediate the link between the emotional intelligence (EI) of authorized leader and four collaboration satisfaction outcomes perceived by other participants in an integrated team: performance contribution satisfaction (PCS), efficiency satisfaction (ES), relationship satisfaction (RS), and interests satisfaction (IS). Data was collected from 365 samples including project leaders and scholars who possess experience of IPD in China. The results show that transformational and active-transactional leadership fully mediate the relationships of EI with PCS, ES, and IS, and were partial mediators between EI and RS. In addition, the partial mediation role of passive-transactional leadership in the relationships of EI with RS and IS were identified, but its mediating effects between PCS and ES were not found. Similarly, owing to the non-significant effects of laissez-faire leadership on dimensions of collaboration satisfaction, this leadership style does not play mediating role in the relationships of EI with four dimensions of collaboration satisfaction. This paper makes contribution to the mediating mechanism research of revised full range leadership model by proposing collaboration satisfaction criteria and EI model in IPD project.

چکیده فارسی
تحقیقات در مورد تحویل پروژه یکپارچه (IPD) رضایت همکاری را به عنوان یک عامل مهم برای بهبود نتایج پروژه مورد توجه قرار داده است. با این حال، مکانیزم پتانسیل تأثیرگذاری آن در مدیریت پروژه های ساختمانی، به ویژه در زمینه مهارت های انسانی، مورد بررسی قرار نمی گیرد. هدف از این مقاله بررسی اینکه آیا سبک رهبری میان پیوند بین هوش هیجانی (EI) رهبر مجاز و چهار نتیجه رضایت همکاری درک شده توسط دیگر شرکت کنندگان در یک تیم یکپارچه، رضایت مندی کار (PCS)، رضایت کارآیی (ES) ، رضایت از رابطه (RS) و رضایت ذهنی (IS). داده ها از 365 نمونه از جمله رهبران پروژه و محققانی که دارای تجربه IPD در چین هستند جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که رهبری تحول آفرین و فعال، به طور کامل، روابط EI را با PCS، ES، و IS متمایز می کند و واسطه های جزئی بین EI و RS هستند. علاوه بر این، نقش میانجی گری جزئی رهبری منفعلانه در روابط EI با RS و IS مشخص شد، اما اثرات میانجی آن بین PCS و ES یافت نشد. به همین ترتیب، با توجه به اثرات غیر قابل توجهی از رهبری آزادی بیان بر ابعاد رضایتمندی همکاری، این سبک رهبری نقش میانجی در روابط EI با چهار بعد رضایت همکاری ندارد. این مقاله، با ارائه معیارهای رضایتمندی همکاری و مدل EI در پروژه IPD، به تحقیق مکانیزم میانجیگری مدل تجدید نظر مدل رهبری کامل کمک می کند.

موضوعات مقاله