یک فرا تحلیل عملکرد مالی شرکت‌های خانوادگی : تلاشی دیگر

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Family firms Financial performance Meta-analysis HOMA Random effects
کلمات کلیدی :
شرکت های خانوادگی، عملکرد مالی، متاآنالیز، اثرات تصادفی HOMA
عنوان فارسی :

یک فرا تحلیل عملکرد مالی شرکت‌های خانوادگی : تلاشی دیگر

عنوان انگلیسی :

A meta-analysis of the financial performance of family firms: Another attempt

ژورنال :
Journal of Family Business Strategy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877858515000030
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2015.01.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Family firms Financial performance Meta-analysis HOMA Random effects

کلمات کلیدی : شرکت های خانوادگی، عملکرد مالی، متاآنالیز، اثرات تصادفی HOMA

عنوان فارسی : یک فرا تحلیل عملکرد مالی شرکت‌های خانوادگی : تلاشی دیگر

عنوان انگلیسی : A meta-analysis of the financial performance of family firms: Another attempt

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877858515000030چکیده انگلیسی
This study presents the results of a meta-analysis of the financial performance of family firms. Drawing on a sample of 380 studies, we find that family firms show an economically weak, albeit statistically significant, superior performance compared to non-family firms. Furthermore, we find moderating factors to significantly condition the relationship. These results show that the positive effect of family firms on financial performance is more pronounced in samples of public and large firms and when an ownership definition of family firms is used. It is also notable that family firms do best when their performance is assessed by ROA, a measure that is not as influenced by financial structure as ROE. Based on the broad empirical evidence obtained, we discuss implications and avenues for future research.

چکیده فارسی
این مطالعه نتایج متاآنالیز عملکرد مالی شرکت های خانوادگی را ارائه می دهد. بر اساس نمونه ای از 380 مطالعه، می بینیم که شرکت های خانوادگی در مقایسه با شرکت های غیر خانوادگی دارای ضعف اقتصادی هستند اما از لحاظ آماری بالاتر و قابل توجه هستند. علاوه بر این، ما عوامل تعدیل کننده را به طور قابل ملاحظه ای روابط ایجاد می کنیم. این نتایج نشان می دهد که تأثیر مثبت شرکت های خانوادگی بر عملکرد مالی در نمونه های شرکت های دولتی و بزرگ و زمانی که از تعریف مالکیت شرکت های خانوادگی استفاده می شود، بیشتر است. همچنین قابل توجه است که شرکت های خانوادگی بهترین عملکرد را دارند زمانی که عملکرد آنها توسط ROA ارزیابی می شود، اندازه گیری هایی که تحت تأثیر ساختار مالی به عنوان ROE نیستند. بر اساس شواهد تجربی وسیع به دست آمده، ما در مورد پیامدهای و راهکارهای تحقیق در آینده بحث خواهیم کرد.

موضوعات مقاله