یک فرا تحلیل همبستگی بین سهم بازار و دیگر معیارهای عملکرد برند در بازارهای FMCG

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Empirical generalization Meta-analysis Double jeopardy Category characteristics Brand performance metrics
کلمات کلیدی :
تعمیم تجربی، متاآنالیز، ریسک دوگانه ، ویژگیهای رده، معیارهای عملکرد برند
عنوان فارسی :

یک فرا تحلیل همبستگی بین سهم بازار و دیگر معیارهای عملکرد برند در بازارهای FMCG

عنوان انگلیسی :

A meta-analysis of correlations between market share and other brand performance metrics in FMCG markets

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316302764
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.106
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Empirical generalization Meta-analysis Double jeopardy Category characteristics Brand performance metrics

کلمات کلیدی : تعمیم تجربی، متاآنالیز، ریسک دوگانه ، ویژگیهای رده، معیارهای عملکرد برند

عنوان فارسی : یک فرا تحلیل همبستگی بین سهم بازار و دیگر معیارهای عملکرد برند در بازارهای FMCG

عنوان انگلیسی : A meta-analysis of correlations between market share and other brand performance metrics in FMCG markets

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316302764چکیده انگلیسی
The strong relationship between market share and other metrics (i.e., penetration rate, purchase frequency, share of requirements) is well-documented in the marketing literature. However, there is no systematic meta-analysis of this important empirical generalization. This study quantifies the category-level correlations between market share and the aforementioned brand metrics. The category-level effects of promotional intensity, existence of sub-segments, purchase volume variation, and competition from private label and niche brands on these correlations are tested using grocery data from more than 400 categories. These factors have a negative effect all in three observed correlations with one exception. Promotional activity increases the correlation between market share and share of requirements. These results further generalize our knowledge of “Double Jeopardy” in FMCG markets and support the advice to brand managers to concentrate on increasing penetration rather than purchase frequency or share of requirements.

چکیده فارسی
رابطه قوی بین سهم بازار و معیارهای دیگر (به عنوان مثال، میزان نفوذ، فرکانس خرید، سهم الزامات) در ادبیات بازاریابی مستند شده است. با این حال، متاآنالیز سیستماتیک این تعمیم تجربی مهم وجود ندارد. این مطالعه میزان ارتباطات در سطح رده بندی بین سهم بازار و معیارهای نام تجاری را اندازه گیری می کند. اثرات دسته بندی شدت تبلیغاتی، وجود زیر بخشها، تغییر حجم خرید و رقابت با مارک خصوصی و مارکهای طرحی در این ارتباطها با استفاده از داده های مواد غذایی از بیش از 400 دسته، مورد آزمایش قرار میگیرند. این عوامل در هر سه رابطه با یک استثنا اثر منفی دارند. فعالیت تبلیغاتی همبستگی بین سهم بازار و سهم مورد نیاز را افزایش می دهد. این نتایج عموما دانش ما در مورد "دگرباحه دوگانه" را در بازارهای FMCG عمومیت می دهد و از مشاوره به مدیران برند برای افزایش نفوذ به جای خرید فرکانس یا سهم مورد نیاز پشتیبانی می کند.

موضوعات مقاله