ارزیابی پایداری در مقیاس کوچک پروژه های زیربنایی در سیستم های حمل و نقل شهری: مطالعه موردی ناحیه آزادی، اصفهان، ایران

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainable transportation Transport infrastructure Indicator Traffic simulation MCDA Isfahan
کلمات کلیدی :
حمل و نقل پایدار، زیرساخت های حمل و نقل، شاخص، شبیه سازی ترافیک، MCDA، اصفهان
عنوان فارسی :

ارزیابی پایداری در مقیاس کوچک پروژه های زیربنایی در سیستم های حمل و نقل شهری: مطالعه موردی ناحیه آزادی، اصفهان، ایران

عنوان انگلیسی :

Micro-scale sustainability assessment of infrastructure projects on urban transportation systems: Case study of Azadi district, Isfahan, Iran

ژورنال :
Cities
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026427511730327X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainable transportation Transport infrastructure Indicator Traffic simulation MCDA Isfahan

کلمات کلیدی : حمل و نقل پایدار، زیرساخت های حمل و نقل، شاخص، شبیه سازی ترافیک، MCDA، اصفهان

عنوان فارسی : ارزیابی پایداری در مقیاس کوچک پروژه های زیربنایی در سیستم های حمل و نقل شهری: مطالعه موردی ناحیه آزادی، اصفهان، ایران

عنوان انگلیسی : Micro-scale sustainability assessment of infrastructure projects on urban transportation systems: Case study of Azadi district, Isfahan, Iran

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026427511730327Xچکیده انگلیسی
Sustainability assessment and sustainability indicators are familiar terms that have gained significant importance. Non-compliance between the sustainable development principles and transportation infrastructure projects is changing the appearance of historic cities from livable and vibrant atmosphere into the car-oriented condition and cause environmental and social problems. There exist numerous studies on measuring the sustainability of transportation at the country, state, city, and even traffic zone levels, but few have addressed the sustainability of micro-scale projects. The objective of this study is to assess the sustainability of infrastructure projects on urban transportation systems and evaluate their compliance with principles of sustainable development. According to made intensive field visits, run expert interviews, and development master plans relevant to the case study, nine scenarios are proposed to improve the traffic situation of Azadi district in Isfahan city. Obviously, a slight change in the urban streets network, would have a significant effect on traffic performance in larger area, therefore, all the proposed scenarios are modeled in Trans Cad 5.0 software environment to determine their influence area (IA) as the study area. Ten quantitative indicators in three dimensions (environmental, social, and economic) pertinent to the urban transportation are selected based on review of the related literature and available data in Isfahan. The IA and all proposed scenarios are simulated and calibrated in AIMSUN 8.0 environment and the indicators are quantified in a direct and indirect manner through AIMSUN outputs. A composite sustainability index (CSI) is applied for integrating the effects of selected indicators based on their rankings given by the experts regarding to the goals of Isfahan vision in 2025. The results indicate that public transportation development projects are the most compliant scenarios with the principles of urban sustainable development and the best options for the future development in Azadi district. This proposed framework, would assist policy-makers and traffic engineers in other cities to evaluate the sustainability of urban transportation infrastructure projects.

چکیده فارسی
ارزیابی پایداری و شاخص های پایداری شرایط آشنا هستند که اهمیت زیادی به دست آورده اند. عدم انطباق بین اصول توسعه پایدار و پروژه های زیربنایی حمل و نقل، تغییر ظاهر شهرهای تاریخی از فضای جاذب و پر جنب و جوش به شرایط ماشین شده و در نتیجه باعث مشکلات محیطی و اجتماعی است. مطالعات متعدد در مورد اندازه گیری پایداری حمل و نقل در سطح کشور، ایالت، شهر و حتی منطقه ترافیکی وجود دارد، اما تعداد کمی از آنها به پایداری پروژه های کوچک پرداخته اند. هدف این مطالعه ارزیابی پایداری پروژه های زیربنایی در سیستم های حمل و نقل شهری و ارزیابی انطباق آنها با اصول توسعه پایدار است. با توجه به دیدارهای فرسایشی انجام شده، مصاحبه های کارشناسانه و برنامه های کلیدی توسعه مربوط به مورد مطالعه ، انجام 9 سناریو برای بهبود وضعیت ترافیکی منطقه آزادی در شهر اصفهان پیشنهاد شده است. بدیهی است، تغییر جزئی در شبکه های خیابان شهری، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد ترافیک در منطقه بزرگتر خواهد داشت، بنابراین تمامی سناریوهای پیشنهادی در محیط نرم افزار ترنسکد 5.0 مدل سازی می شوند تا منطقه نفوذ خود را به عنوان منطقه مطالعه تعیین کنند. ده شاخص کمی در سه بعد (محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی) مربوط به حمل و نقل شهری بر اساس بررسی مطالعات مرتبط و اطلاعات موجود در اصفهان انتخاب شده است. IA و تمامی سناریوهای پیشنهادی در محیط AIMSUN 8.0 شبیه سازی شده و کالیبراسیون شده و شاخص ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق خروجی AIMSUN محاسبه می شوند. یک شاخص پایداری کامپوزیت (CSI) برای تلفیق تأثیر شاخص های انتخاب شده براساس رتبه بندی آنها توسط متخصصان در رابطه با اهداف دیدگاه اصفهان در سال 2025 اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که پروژه های توسعه حمل و نقل عمومی، سازگارترین سناریوها با اصول توسعه پایدار شهری و بهترین گزینه ها برای توسعه آینده در منطقه آزادی است. این چارچوب پیشنهاد شده، به سیاستگذاران و مهندسان ترافیک در شهرهای دیگر کمک خواهد کرد تا پایداری پروژه های زیربنایی حمل و نقل شهری را ارزیابی کنند.

موضوعات مقاله