بازاریابی فروش موبایل: مسائل کلیدی، بینش های جاری و آینده پژوهی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
68
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Mobile marketing Shopper marketing Technology Digital marketing Consumer behavior
کلمات کلیدی :
بازاریابی موبایل، بازاریابی خریدار، تکنولوژی، بازاریابی دیجیتال، رفتار مصرف کننده
عنوان فارسی :

بازاریابی فروش موبایل: مسائل کلیدی، بینش های جاری و آینده پژوهی

عنوان انگلیسی :

Mobile Shopper Marketing: Key Issues, Current Insights, and Future Research Avenues

ژورنال :
Journal of Interactive Marketing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996816300020
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.intmar.2016.03.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 68

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Mobile marketing Shopper marketing Technology Digital marketing Consumer behavior

کلمات کلیدی : بازاریابی موبایل، بازاریابی خریدار، تکنولوژی، بازاریابی دیجیتال، رفتار مصرف کننده

عنوان فارسی : بازاریابی فروش موبایل: مسائل کلیدی، بینش های جاری و آینده پژوهی

عنوان انگلیسی : Mobile Shopper Marketing: Key Issues, Current Insights, and Future Research Avenues

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996816300020چکیده انگلیسی
The intersection of mobile marketing and shopper marketing, known as mobile shopper marketing, is a rapidly evolving area. We formally define mobile shopper marketing as the planning and execution of all mobile-based marketing activities that influence a shopper along and beyond the path-to-purchase: from the initial shopping trigger, to the purchase, consumption, repurchase, and recommendation stages. However, not much is known about mobile shopper marketing. We plug this gap by first discussing mobile shopper marketing and its scope in depth and then presenting a process model that connects the mobile shopping journey with four key entities, i.e., shopper, employee, organization, and mobile technology. For each of these themes, we identify the challenges that offer future research opportunities.

چکیده فارسی
تقاطع بازاریابی تلفن همراه و بازاریابی خریداران، که به عنوان بازاریابی خریدار تلفن همراه شناخته می شود، به سرعت در حال رشد است. ما به طور رسمی تعریف بازاریابی تلفن همراه را به عنوان برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت های بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه تعریف می کنیم که بر خریدار و فراتر از مسیر خرید می پردازند: از ماژول خرید اولیه تا خرید، مصرف، بازپرداخت و مراحل پیشنهاد. با این حال، در مورد بازاریابی خریدار موبایل چندان زیاد نیست. ما این شکاف را با اولین بحث در مورد بازاریابی خریدار تلفن همراه و دامنه آن در عمق و سپس ارائه یک مدل فرایند که سفر خرید تلفن همراه با چهار شخصیت کلیدی، یعنی خریدار، کارمند، سازمان و فن آوری تلفن همراه، را متصل می کند. برای هر یک از این تم ها، چالش هایی را که فرصت های پژوهشی آینده را فراهم می کنند شناسایی می کنیم.

موضوعات مقاله