مدلی که فن آوری اطلاعات و عملکرد هتل را مربوط می کند

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Information technology Hotels Organizational performance Productivity Customer service Commercialization
کلمات کلیدی :
فن آوری اطلاعات، هتل ها عملکرد سازمانی، بهره وری خدمات مشتری، تجاری سازی
عنوان فارسی :

مدلی که فن آوری اطلاعات و عملکرد هتل را مربوط می کند

عنوان انگلیسی :

A model that connects information technology and hotel performance

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026151771530011X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.09.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Information technology Hotels Organizational performance Productivity Customer service Commercialization

کلمات کلیدی : فن آوری اطلاعات، هتل ها عملکرد سازمانی، بهره وری خدمات مشتری، تجاری سازی

عنوان فارسی : مدلی که فن آوری اطلاعات و عملکرد هتل را مربوط می کند

عنوان انگلیسی : A model that connects information technology and hotel performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026151771530011Xچکیده انگلیسی
Despite vast investments in IT, there is scant research and empirical data that connects, in depth, IT with firm performance in the hospitality industry. However, the literature does show partial evidence and examples of particular technologies. After an extensive literature review, we posit four global paths through which IT can impact hotel performance and, for each one, the precise mechanisms that cause these influences. These four proposals are further developed and refined using in-depth interviews with a group of 30 managers of different areas from several hotels. A final comprehensive model that shows the specific routes that IT can follow in order to improve hotel organizational performance is presented. This model can be taken as a frame of reference by academics and can also be used by both practitioners and IT producers to assess particular IT options.

چکیده فارسی
علیرغم سرمایه گذاری های گسترده در فناوری اطلاعات، تحقیقات ناقص و داده های تجربی وجود دارد که عمق آن IT را با عملکرد شرکت در صنعت مهمان نوازی متصل می کند. با این حال، ادبیات شواهد جزئی و نمونه هایی از تکنولوژی های خاص را نشان می دهد. پس از مرور گسترده ی ادبیات، ما چهار مسیر جهانی را ایجاد می کنیم که از طریق آن فناوری اطلاعات می تواند بر عملکرد هتل تأثیر بگذارد و برای هر یک از مکانیزم های دقیق که این تاثیرات را ایجاد می کند، تاثیر می گذارد. این چهار پیشنهاد، با استفاده از مصاحبه عمیق با گروهی از 30 مدیران مناطق مختلف از چندین هتل توسعه یافته و بهبود یافته است. یک مدل جامع نهایی که مسیرهای خاصی را که IT می تواند به منظور بهبود عملکرد سازمانی هتل ارائه دهد نشان می دهد. این مدل می تواند به عنوان یک مرجع مرجع توسط دانشگاهی ها مورد استفاده قرار گیرد و همچنین می تواند توسط هر دو تمرینکنندگان و تولیدکنندگان فناوری اطلاعات برای ارزیابی گزینه های IT خاص مورد استفاده قرار گیرد.

موضوعات مقاله