مدل سازی زنجیره تامین نفت خام : اهمیت حمل و نقل چند منظوره به برنامه ریزی استراتژیک

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
MILP model Multimode transportation Strategic planning Petroleum distribution network design Geographic information system Logistics decisions
کلمات کلیدی :
مدل MILP، حمل و نقل چند منظوره، برنامه ریزی استراتژیک، طراحی شبکه توزیع نفت، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تصمیم گیری های لجستیک
عنوان فارسی :

مدل سازی زنجیره تامین نفت خام: اهمیت حمل و نقل چند منظوره به برنامه ریزی استراتژیک

عنوان انگلیسی :

Modeling downstream petroleum supply chain: The importance of multi-mode transportation to strategic planning

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001696
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.09.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : MILP model Multimode transportation Strategic planning Petroleum distribution network design Geographic information system Logistics decisions

کلمات کلیدی : مدل MILP، حمل و نقل چند منظوره، برنامه ریزی استراتژیک، طراحی شبکه توزیع نفت، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تصمیم گیری های لجستیک

عنوان فارسی : مدل سازی زنجیره تامین نفت خام: اهمیت حمل و نقل چند منظوره به برنامه ریزی استراتژیک

عنوان انگلیسی : Modeling downstream petroleum supply chain: The importance of multi-mode transportation to strategic planning

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001696چکیده انگلیسی
This paper proposes a deterministic mixed integer linear programming (MILP) model for downstream petroleum supply chain (PSC) network to determine the optimal distribution center (DC) locations, capacities, transportation modes, and transfer volumes. The model minimizes multi-echelon multi-product cost along the refineries, distribution centers, transportation modes and demand nodes. The relationship between strategic planning and multimodal transportation is further elucidated. A case study was considered with real data from the U.S. petroleum industry and transportation networks within Geographic Information System (GIS). A scenario analysis is also conducted to demonstrate the impact of key parameters on PSC decisions and total cost.

چکیده فارسی
این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی ( MILP) برای شبکه زنجیره تامین نفت خام (PSC) را برای تعیین موقعیت، ظرفیت، حالت حمل و نقل و حجم انتقال تعیین می کند. این مدل هزینه های چند محصول متعدد را در کنار پالایشگاه ها، مراکز توزیع، حالت های حمل و نقل و گره های تقاضا به حداقل می رساند. رابطه برنامه ریزی استراتژیک و حمل و نقل چند منظوره بیشتر روشن است. یک مطالعه موردی با داده های واقعی از صنعت نفت و حمل و نقل در ایالات متحده در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل طرح نیز برای نشان دادن تاثیر پارامترهای کلیدی در تصمیمات PSC و هزینه کل انجام شده است.

موضوعات مقاله