رهبری راه: انگیزش اقدامات محیطی از طریق تاثیر پذیری بازار

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Perceived marketplace influence Marketplace beliefs Efficacy beliefs Environmental behavior Prosocial behavior Consumer empowerment
کلمات کلیدی :
نفوذ بازار درک شده، باورهای بازار، اعتقادات اثربخشی، رفتار محیطی، رفتار طرفدار، توانمندسازی مصرف کننده
عنوان فارسی :

رهبری راه: انگیزش اقدامات محیطی از طریق تاثیر پذیری بازار

عنوان انگلیسی :

Leading the way: Motivating environmental action through perceived marketplace influence

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317301832
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.05.028
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Perceived marketplace influence Marketplace beliefs Efficacy beliefs Environmental behavior Prosocial behavior Consumer empowerment

کلمات کلیدی : نفوذ بازار درک شده، باورهای بازار، اعتقادات اثربخشی، رفتار محیطی، رفتار طرفدار، توانمندسازی مصرف کننده

عنوان فارسی : رهبری راه: انگیزش اقدامات محیطی از طریق تاثیر پذیری بازار

عنوان انگلیسی : Leading the way: Motivating environmental action through perceived marketplace influence

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317301832چکیده انگلیسی
This research explores the perceived marketplace influence (PMI) belief and its role in explaining behavior. Across three studies, we show PMI to be distinct from other efficacy-based constructs and a powerful predictor of pro-environmental and socially-motivated behavior. Specifically, consumers are motivated to act when they believe their behavior influences other marketplace actors. We develop a ten-item scale for PMI and display its predictive and incremental validity in explaining environmental behavior before showing its power to translate environmental concern into corresponding behavior. We then find that PMI predicts social environmentalism and environmental citizenship behaviors, and that these effects are attenuated by consumer skepticism of marketing. While complementing existing efficacy-related beliefs with its explicit marketplace focus, PMI provides an important tool for marketers operating in environmental and prosocial niches by allowing them to understand and target the consumers most likely to adopt their products or attempt to recruit others in environmentally-motivated efforts.

چکیده فارسی
این تحقیق به بررسی اعتقاد به نفوذ بازار (PMI) و نقش آن در توضیح رفتار می پردازد. در هر سه مطالعه، ما PMI را از دیگر سازه های مبتنی بر کارایی و پیش بینی کننده قدرتمندی از رفتارهای محرک محیطی و اجتماعی انگیزه نشان می دهیم. به طور خاص، مصرف کنندگان انگیزه عمل دارند زمانی که معتقدند رفتار آنها بر روی کارکنان دیگر بازار تأثیر می گذارد. ما یک مقیاس ده عددی برای PMI داریم و اعتبار پیش بینی شده و افزایشی آن را در توضیح رفتار محیطی نشان می دهیم تا قبل از نشان دادن توانایی آن برای انتقال نگرانی های محیطی به رفتار مربوطه است . سپس ما می بینیم که PMI پیش بینی می کند که محیط اجتماعی و رفتارهای شهروندی محیطی، و این تأثیرات توسط شک و تردید مصرف کننده از بازاریابی کاهش می یابد. PMI در حال تکمیل اعتقادات مربوط به اثربخشی موجود با تمرکز صریح بازار، ابزار مهمی برای بازاریابانی است که در محیط های اجتماعی و محیط فعالیت می کنند و به آنها اجازه می دهد تا مشتریان را که احتمالا محصولات خود را می گیرند و یا تلاش می کنند دیگران را در محیط انگیزه بگیرند.

موضوعات مقاله