اثر متقابل انگیزۀ ضد انطباق، تأثیر اجتماعی، و اعتماد در قصد مشتریان برای انتخاب خدمات بانکی اینترنتی : مورد یک کشور نو ظهور

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
117
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Internet banking adoption Counter-conformity motivation Social influence Trust Performance expectancy Effort expectancy
کلمات کلیدی :
انتخاب بانکداری اینترنتی ،انگیزۀ ضد انطباق ،تأثیر اجتماعی ،اعتماد ،انتظارات عملکردی ،انتظارات تلاش.
عنوان فارسی :

اثر متقابل انگیزۀ ضد انطباق، تأثیر اجتماعی، و اعتماد در قصد مشتریان برای انتخاب خدمات بانکی اینترنتی : مورد یک کشور نو ظهور

عنوان انگلیسی :

The interplay of counter-conformity motivation, social influence, and trust in customers' intention to adopt Internet banking services: The case of an emerging country

ژورنال :
Journal of Retailing and Consumer Services
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096969891530103X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.10.007
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 117

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Internet banking adoption Counter-conformity motivation Social influence Trust Performance expectancy Effort expectancy

کلمات کلیدی : انتخاب بانکداری اینترنتی ،انگیزۀ ضد انطباق ،تأثیر اجتماعی ،اعتماد ،انتظارات عملکردی ،انتظارات تلاش.

عنوان فارسی : اثر متقابل انگیزۀ ضد انطباق، تأثیر اجتماعی، و اعتماد در قصد مشتریان برای انتخاب خدمات بانکی اینترنتی : مورد یک کشور نو ظهور

عنوان انگلیسی : The interplay of counter-conformity motivation, social influence, and trust in customers' intention to adopt Internet banking services: The case of an emerging country

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096969891530103Xچکیده انگلیسی
The aim of this paper is to shed light on the roles of counter-conformity motivation, social influence, and trust in explaining customers' intention to adopt Internet banking services. Data is collected from 245 respondents and analyzed using SmartPLS 2.0 M3. Results show that the intention to adopt Internet banking is mainly influenced by trust in the Internet banking services, followed by customers' counter-conformity motivation and performance expectancy. Social influence and trust in the physical bank, however, have indirect impacts on customers’ intention to adopt Internet banking. Effort expectancy has no effect on it.

چکیده فارسی
هدف این مقاله پرتوافکنی بر نقش های انگیزۀ ضد انطباق، تأثیر اجتماعی، و اعتماد در توضیح قصد مشتریان برای انتخاب خدمات اینترنتی بانکی است. داده ها از 245 شرکت کننده گرفته و با استفاده از تحلیل شده اند. نتایج نشان داده اند که قصد افراد برای انتخاب خدمات بانکی عمدتاً تحت تأثیر اعتماد به خدمات اینترنتی بانکی، پس از انگیزۀ ضد انطباق و انتظارات عملکردی است. اگرچه، تأثیر اجتماعی و اعتماد در بانک های فیزیکی بر قصد مشتریان در انتخاب بانکداری اینترنتی تأثیر مستقیم دارد. انتظارات تلاش تأثیری بر آن ندارد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000