انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
61
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Entrepreneurial motivations Business planning Risk management University students
کلمات کلیدی :
انگیزه های کارآفرینی،برنامه ریزی کسب و کار،مدیریت ریسک،دانشجویان دانشگاه
عنوان فارسی :

انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه

عنوان انگلیسی :

Motivations, business planning, and risk management: entrepreneurship among university students

ژورنال :
RAI Revista de Administração e Inovação
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203917300335
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rai.2017.03.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 61

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Entrepreneurial motivations Business planning Risk management University students

کلمات کلیدی : انگیزه های کارآفرینی،برنامه ریزی کسب و کار،مدیریت ریسک،دانشجویان دانشگاه

عنوان فارسی : انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه

عنوان انگلیسی : Motivations, business planning, and risk management: entrepreneurship among university students

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203917300335چکیده انگلیسی
The objective of this study was to compare motivations for entrepreneurship, business planning, and risk management between two groups of university students: those who already had a business (experienced entrepreneurs) and those intending to start one (potential entrepreneurs). A total of 424 undergraduate and graduate students participated in the survey study. Descriptive and inferential analyses were conducted to compare the groups. The results indicate that the entrepreneurial motivations of potential student entrepreneurs are higher than those of experienced student entrepreneurs. In the process of creating the business, it was shown that both groups of students are cautious about managing business risks, but the group of potential student entrepreneurs appeared more concerned with the business plan than the experienced group.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه مقایسه انگیزه های کارآفرینی، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک بین دو گروه از دانشجویان: افرادی بود که قبلا دارای یک کسب و کار (کارآفرینان با تجربه) و کسانی بودند که قصد داشتند یک (کارآفرینان بالقوه) را شروع کنند. در مجموع 424 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در این مطالعه شرکت کردند. تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی برای مقایسه گروه ها انجام شد. نتایج نشان می دهد که انگیزه های کارآفرینانه کارآفرینان بالقوه دانشجویی بیشتر از کارآفرینان تحصیل کرده است. در جریان ایجاد کسب و کار، نشان داده شده است که هر دو گروه از دانشجویان در مورد مدیریت ریسک های تجاری محتاط هستند، اما گروهی از کارآفرینان دانش آموز بالقوه بیشتر با طرح کسب و کار نسبت به گروه تجربه شده نگرانی دارند.

موضوعات مقاله