مشکل EPQ چند محصول چند منظوره برای یک سیستم تولید ناقص با توجه به تصمیمات مصرفی و تصمیم گیری تخصیصی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
EPQ inventory model MINLP Bi-level model Defective items Hybrid genetic algorithm
کلمات کلیدی :
مدل موجودی EPQ، مدل MINLP، مدل سطح بالا، موارد معیوب، الگوریتم تکوینی مخلوط
عنوان فارسی :

مشکل EPQ چند محصول چند منظوره برای یک سیستم تولید ناقص با توجه به تصمیمات مصرفی و تصمیم گیری تخصیصی

عنوان انگلیسی :

A multi-machine multi-product EPQ problem for an imperfect manufacturing system considering utilization and allocation decisions

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416301075
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.03.015
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : EPQ inventory model MINLP Bi-level model Defective items Hybrid genetic algorithm

کلمات کلیدی : مدل موجودی EPQ، مدل MINLP، مدل سطح بالا، موارد معیوب، الگوریتم تکوینی مخلوط

عنوان فارسی : مشکل EPQ چند محصول چند منظوره برای یک سیستم تولید ناقص با توجه به تصمیمات مصرفی و تصمیم گیری تخصیصی

عنوان انگلیسی : A multi-machine multi-product EPQ problem for an imperfect manufacturing system considering utilization and allocation decisions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416301075چکیده انگلیسی
This paper considers a multi-product problem with non-identical machines. This manufacturing system consists of various machine types with different production capacities, production costs, setup times, production rates and failure rates. One of the major issues in the planning phase of a manufacturing system is to take the best decision about which machines must be utilized to manufacture which items. As a result, the decision makers face three critical questions: what machines must be purchased, which items should be allocated to each machine, and what is the optimal cycle length. These decisions must be made to minimize system costs including utilization, setup, production, holding and scrap costs. The multi-machine multi-product economic production quantity (EPQ) problem for an imperfect manufacturing system is formulated as a mixed integer non-linear programming (MINLP), where the convexity property of multi-product single machine EPQ model is used to convert the problem into a bi-level decision-making problem. In the first level, decisions about machine utilization and items allocation are made. After, in the second level the optimal cycle length for each machine is determined. To solve the problem at hand, a hybrid genetic algorithm (HGA) is proposed integrating genetic algorithm and derivatives method. In the proposed HGA, the solutions of the first level are obtained randomly and then, for the second level, the derivatives method is applied to obtain optimal cycle length based on solutions of the first level. Finally, the results of HGA method are compared to the results of general algebraic modeling system (GAMS) and it is found that HGA method has better and more efficient results. Also, a numerical experimentation and a sensitivity analysis of the model are done.

چکیده فارسی
این مقاله یک مشکل چند محصول با ماشین های غیر یکسان را در نظر می گیرد. این سیستم تولید شامل انواع ماشین های مختلف با ظرفیت های مختلف تولید، هزینه های تولید، زمان راه اندازی، نرخ تولید و نرخ های شکست می باشد. یکی از مسائل مهم در مرحله برنامه ریزی یک سیستم تولید، بهترین تصمیم برای انتخاب ماشین آلات مورد استفاده برای ساختن موارد است. در نتیجه، تصمیم گیرندگان با سه سوال مهم مواجه می شوند: چه دستگاه باید خریداری شود، کدام یک از موارد باید به هر دستگاه اختصاص داده شود، و چه مدت طول چرخه بهینه است. این تصمیمات باید برای به حداقل رساندن هزینه های سیستم از جمله بهره برداری، راه اندازی، تولید، نگهداری و ضایعات گرفته شود. مقدار تولیدی چند محصول چند منظوره (EPQ) برای یک سیستم تولید ناقص به عنوان یک برنامه نرم افزاری غیر خطی عادی (MINLP) ترکیب شده است، در حالیکه ویژگی تخلخل مدل EPQ چند محصول برای تبدیل مشکل در تصمیم گیری در دو سطح تصمیم گیری است . در سطح اول، تصمیم گیری در مورد استفاده از ماشین و تخصیص اقلام ساخته شده است. پس از آن، در سطح دوم، طول چرخه بهینه برای هر دستگاه تعیین می شود. برای حل مشکل در دست، یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (HGA) یک الگوریتم تکوینی و روش مشتق شده را پیشنهاد می کند. در HGA پیشنهاد شده، راه حل های سطح اول به صورت تصادفی به دست می آیند و سپس برای سطح دوم، روش مشتقات برای به دست آوردن طول چرخه مطلوب بر اساس راه حل های سطح اول اعمال می شود. در نهایت، نتایج روش HGA با نتایج مدل عمومی سیستم مدل سازی جبری (GAMS) مقایسه می شود و می توان نتیجه گرفت که روش HGA دارای نتایج بهتر و کارآمدتر است. همچنين آزمايش عددی و تحليل حساسيت مدل انجام شده است.

موضوعات مقاله