یک مدل ریاضی چند هدفه که منافع زیست محیطی را برای انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش براساس QFD فازی در صنعت نوشیدنی تأمین می کند

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supplier selection Order allocation Fuzzy sets theory Quality Function Deployment (QFD) Multi-objective programming
کلمات کلیدی :
انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش، نظریه مجموعه فازی، گسترش عملکرد کیفیت (QFD)، برنامه ریزی چند هدفه
عنوان فارسی :

یک مدل ریاضی چند هدفه که منافع زیست محیطی را برای انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش براساس QFD فازی در صنعت نوشیدنی تأمین می کند

عنوان انگلیسی :

A multi-objective mathematical model integrating environmental concerns for supplier selection and order allocation based on fuzzy QFD in beverages industry

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417306462
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.09.041
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supplier selection Order allocation Fuzzy sets theory Quality Function Deployment (QFD) Multi-objective programming

کلمات کلیدی : انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش، نظریه مجموعه فازی، گسترش عملکرد کیفیت (QFD)، برنامه ریزی چند هدفه

عنوان فارسی : یک مدل ریاضی چند هدفه که منافع زیست محیطی را برای انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش براساس QFD فازی در صنعت نوشیدنی تأمین می کند

عنوان انگلیسی : A multi-objective mathematical model integrating environmental concerns for supplier selection and order allocation based on fuzzy QFD in beverages industry

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417306462چکیده انگلیسی
With the emerging trend of green supply chain management, supplier selection and order allocation based on green criteria have become very important in this competitive world. During the selection process of the eligible suppliers, qualitative as well as quantitative factors should be considered. In this paper, a novel mathematical model is developed to select a set of suppliers, and assign the order quantity. Due to the importance of environmental concerns, both qualitative and quantitative environmental criteria are taken into account in this research. The proposed model comprises two phases namely a two-stage QFD, and a stochastic multi-objective mathematical model. The stochastic (scenario) approach helps to manage the uncertainty in the order allocation process. Furthermore, trapezoidal fuzzy numbers are utilized to handle the vagueness in human thoughts. The application of the proposed model is shown in beverages industry.

چکیده فارسی
با روند در حال ظهور مدیریت زنجیره تامین سبز، انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش براساس معیارهای سبز در این دنیای رقابتی بسیار مهم است. در طول فرایند انتخاب تامین کنندگان واجد شرایط، باید عوامل کیفی و کمی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله یک مدل ریاضی جدید برای انتخاب یک مجموعه از تامین کنندگان و تعیین مقدار سفارش تعیین شده است. با توجه به اهمیت نگرانی های زیست محیطی، در این تحقیق هر دو معیارهای کیفی و کمی محيط زيستی مورد توجه قرار می گيرند. مدل پیشنهادی شامل دو مرحله است یعنی QFD دو مرحله ای و یک مدل ریاضی چند هدفه تصادفی. رویکرد تصادفی (سناریو) به مدیریت عدم قطعیت در فرایند تخصیص سفارش کمک می کند. علاوه بر این، اعداد فازی تراژیک برای رفع ابهام در اندیشه های انسانی استفاده می شود. استفاده از مدل پیشنهادی در صنعت نوشیدنی نشان داده شده است.

موضوعات مقاله