چارچوب بهینه سازی چند هدفه شبیه سازی برای زنجیره های عرضه با کالاهای دارای حق بیمه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
43
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Simulation-based optimization Differential evolution NSGA-II Inventory management
کلمات کلیدی :
بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، تکامل دیفرانسیل، NSGA-II، مدیریت موجودی
عنوان فارسی :

چارچوب بهینه سازی چند هدفه شبیه سازی برای زنجیره های عرضه با کالاهای دارای حق بیمه

عنوان انگلیسی :

A Multi-objective, simulation-based optimization framework for supply chains with premium freights

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416305188
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.09.034
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 43

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Simulation-based optimization Differential evolution NSGA-II Inventory management

کلمات کلیدی : بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، تکامل دیفرانسیل، NSGA-II، مدیریت موجودی

عنوان فارسی : چارچوب بهینه سازی چند هدفه شبیه سازی برای زنجیره های عرضه با کالاهای دارای حق بیمه

عنوان انگلیسی : A Multi-objective, simulation-based optimization framework for supply chains with premium freights

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416305188چکیده انگلیسی
In this study, a multi-objective, simulation-based optimization framework is developed for supply chain inventory optimization. In this context, a supply chain consisting of a supplier and a number of plants is considered. The plants use a periodic-review order-up-to level policy and request premium freights from the supplier in case of a risky inventory position. Under this setting, the aim of the study is to determine supplier flexibility and safety stock levels that yield the best performance in terms of holding cost and premium freights. Accordingly, a decomposition-based multi-objective differential evolution algorithm (MODE/D) is developed for the proposed framework. As the proposed framework considers both holding cost and premium freight performance, it enables the managers to determine the best tradeoff between the objectives. Consequently, managers have a broad decision spectrum in determining supplier flexibility and safety stock levels. The proposed framework is implemented to a real world multi-national automotive supply chain. Purposely, the results obtained by the proposed framework with MODE/D are compared with the results of non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II) and current operating condition of the supply chain. The results reveal that MODE/D yields better holding cost and premium freight performance than those of NSGA-II and current operating condition of the supply chain.

چکیده فارسی
در این مطالعه، یک چارچوب بهینه سازی چند هدفه برای شبیه سازی مبتنی بر بهینه سازی موجودی زنجیره تامین توسعه داده شده است. در این زمینه، یک زنجیره تامین شامل یک تامین کننده و تعدادی از مجتمع صنعتی در نظر گرفته شده است. مجتمع صنعتی از یک نظرسنجی دوره ای نظیر نظارت بر سطح و استفاده از حمل و نقل حق بیمه از تامین کننده در صورت موقعیت خطرناک موجودی استفاده می کنند. در این زمینه، هدف مطالعه تعیین انعطاف پذیری و انعطاف پذیری انبارها و میزان ایمنی سهام است که بهترین عملکرد را از نظر هزینه نگهداری حمل و نقل حق بیمه می دهند. بر این اساس، یک الگوریتم تکاملی دیفرانسیل چند هدفه (MODE / D) مبتنی بر تجزیه برای چارچوب پیشنهادی توسعه یافته است. به عنوان چارچوب پیشنهادی هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه حمل و نقل، آن را قادر می سازد تا مدیران بهترین معامله بین اهداف تعیین می کند. در نتیجه، مدیران طیف تصمیم گیری گسترده ای را در تعیین انعطاف پذیری تامین کننده و سطح سهام ایمنی دارند. چارچوب پیشنهادی به یک زنجیره تأمین چندملیتی خودروی واقعی واقع شده است. به طور هدفمند، نتایج به دست آمده از چارچوب پیشنهادی با MODE / D با نتایج الگوریتم ژنتیک با توالی غالب II (NSGA-II) و شرایط عملیاتی فعلی زنجیره عرضه مقایسه می شود. نتایج که MODE / D عملکرد بهتر حمل و نقل و هزینه حمل و نقل را بهتر از NSGA-II نشان می دهد و شرایط فعلی زنجیره تامین ارائه می دهد.

موضوعات مقاله