رویکرد چند تئوری برای درک فرایند کسب و کار تصمیم گیری برون سپاری

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
72
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business process outsourcing Nearshore Offshore Resource-based view Transaction cost economics Eclectic theory
کلمات کلیدی :
برون سپاری فرایند کسب و کار، نزذیک، برون سپاری، دیدگاه مبتنی بر منابع، هزینه انجام تراکنش، نظریه منتخبات
عنوان فارسی :

رویکرد چند تئوری برای درک فرایند کسب و کار تصمیم گیری برون سپاری

عنوان انگلیسی :

A multi-theory approach to understanding the business process outsourcing decision

ژورنال :
Journal of World Business
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951614000583
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2014.08.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 72

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business process outsourcing Nearshore Offshore Resource-based view Transaction cost economics Eclectic theory

کلمات کلیدی : برون سپاری فرایند کسب و کار، نزذیک، برون سپاری، دیدگاه مبتنی بر منابع، هزینه انجام تراکنش، نظریه منتخبات

عنوان فارسی : رویکرد چند تئوری برای درک فرایند کسب و کار تصمیم گیری برون سپاری

عنوان انگلیسی : A multi-theory approach to understanding the business process outsourcing decision

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951614000583چکیده انگلیسی
This paper proposes a framework for understanding location distance and governance model choice in the business process outsourcing (BPO) decision. Much of the current international business (IB) literature employs location-specific factors alone to explain the BPO decision, and this literature is dominated by studies of the offshore location option, with limited attention given to the local and nearshore location distance options as alternatives to offshoring. The framework proposed here was developed from integrating firm-level and process-level factors with location attractiveness factors, and undertaking in-depth case study analysis of a number of German companies. The findings highlight the value of integrating firm-level and process-level factors with location attractiveness factors to understand location distance and governance model choice in the BPO decision, and support those who have argued that existing frameworks in this area cannot fully explain the complexities of the BPO decision. Moreover, the findings provide important insights into how these factors interact to influence location distance and governance model choice. The proposed BPO framework also provides a useful basis for practical prescription.

چکیده فارسی
این مقاله چارچوبی برای درک راه انتخاب محل و انتخاب مدل ریاست در فرایند برون سپاری (BPO) را پیشنهاد می دهد. بخش عمده ای از مطالعات بین المللی فعلی (IB)، به تنهایی برای توضیح تصمیم BPO، از عوامل خاص مکان استفاده می کند و این مطالعات با مطالعات در مورد موقعیت مکانی دریایی تحت تأثیر قرار می گیرد، با توجه محدود به گزینه های راه دور محلی و نزدیک به عنوان جایگزینی برای برون سپاری چارچوب پیشنهاد شده در اینجا از یکپارچه سازی عوامل سطح شرکت و سطح فرآیند با عوامل جذابیت محل، و تحقق بخشیدن به تحلیلی از مطالعات موردی تعدادی از شرکت های آلمانی توسعه یافته است. یافته ها ارزش یکپارچه سازی عوامل سطح شرکت و سطح فرآیند با عوامل جذاب موقعیت را برای درک فاصله محل و انتخاب مدل حکومت در تصمیم BPO و حمایت از کسانی که استدلال کرده اند که چارچوب های موجود در این منطقه نمی تواند به طور کامل توضیح پیچیدگی تصمیم BPO را بدهد . علاوه بر این، یافته ها، بینش های مهم را در مورد این که چگونه این عوامل در تعامل با یکدیگر تاثیر می گذارند تا بر انتخاب فاصله محل و مدل ریاست تاثیر گذارند، ارائه می دهد. چارچوب پیشنهادی BPO نیز یک مبنای مفید برای نسخه تجربی ارائه می دهد.

موضوعات مقاله