یک روش مرتب سازی چند متغیری بر اساس تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای مسئله انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Multiple criteria sorting Data envelopment analysis Interval analytic hierarchy process UTADIS R&D project selection
کلمات کلیدی :
مرتب سازی معیارهای چندگانه، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها، فرایند سلسله مراتبی تحلیلی فاصله UTADIS، انتخاب پروژه تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

یک روش مرتب سازی چند متغیری بر اساس تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای مسئله انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

A multicriteria sorting approach based on data envelopment analysis for R&D project selection problem

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316309550
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2016.12.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Multiple criteria sorting Data envelopment analysis Interval analytic hierarchy process UTADIS R&D project selection

کلمات کلیدی : مرتب سازی معیارهای چندگانه، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها، فرایند سلسله مراتبی تحلیلی فاصله UTADIS، انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : یک روش مرتب سازی چند متغیری بر اساس تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای مسئله انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : A multicriteria sorting approach based on data envelopment analysis for R&D project selection problem

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316309550چکیده انگلیسی
In this paper, multiple criteria sorting methods based on data envelopment analysis (DEA) are developed to evaluate research and development (R&D) projects. The weight intervals of the criteria are obtained from Interval Analytic Hierarchy Process and employed as the assurance region constraints of models. Based on data envelopment analysis, two threshold estimation models, and five assignment models are developed for sorting. In addition to sorting, these models also provide ranking of the projects. The developed approach and the well-known sorting method UTADIS are applied to a real case study to analyze the R&D projects proposed to a grant program executed by a government funding agency in 2009. A five level R&D project selection criteria hierarchy and an assisting point allocation guide are defined to measure and quantify the performance of the projects. In the case study, the developed methods are observed to be more stable than UTADIS.

چکیده فارسی
در این مقاله، روش های مرتب سازی بر اساس معیارهای چندگانه بر مبنای تجزیه و تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه (R & D) توسعه داده شده است. فواصل وزن معیارها از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی بدست می آید و به عنوان محدودیت های اطمینان منطقه ای از مدل ها استفاده می شود. بر اساس تجزیه و تحلیل پوشیدگی داده ها، دو مدل برآورد آستانه و پنج مدل تخصیص برای مرتب سازی توسعه داده شده است. علاوه بر مرتب سازی، این مدل ها همچنین رتبه بندی پروژه ها را ارائه می دهد. رویکرد توسعه یافته و روش شناخته شده مرتب سازی UTADIS به یک مورد واقعی مورد مطالعه برای تجزیه و تحلیل پروژه های تحقیق و توسعه پیشنهاد شده به یک برنامه اعطا شده توسط یک سازمان تأمین مالی دولتی در سال 2009 اعمال می شود. یک سلسله مراتب معیارهای انتخاب پنج مرحله تحقیق و توسعه و یک تخصیص نقطه کمک راهنمای اندازه گیری وسنجش عملکرد پروژه ها تعریف شده است. در مطالعه موردی، روش های توسعه یافته نسبت به UTADIS پایدارتر است.

موضوعات مقاله