یک رویکرد QFD مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره برای استراتژی های مقاومتی کارآمد برای کاهش آسیب پذیری های زنجیره تامین: مورد صنعت پوشاک بنگلادش

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
112
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chain Resilience-efficiency Vulnerability Multi-objective model AHP QFD
کلمات کلیدی :
زنجیره تامین، راندمان انعطاف پذیری، آسیب پذیری مدل چند هدفه AHP QFD
عنوان فارسی :

یک رویکرد QFD مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره برای استراتژی های مقاومتی کارآمد برای کاهش آسیب پذیری های زنجیره تامین: مورد صنعت پوشاک بنگلادش

عنوان انگلیسی :

A multiple objective optimization based QFD approach for efficient resilient strategies to mitigate supply chain vulnerabilities: The case of garment industry of Bangladesh

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315001334
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.05.016
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 112

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chain Resilience-efficiency Vulnerability Multi-objective model AHP QFD

کلمات کلیدی : زنجیره تامین، راندمان انعطاف پذیری، آسیب پذیری مدل چند هدفه AHP QFD

عنوان فارسی : یک رویکرد QFD مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره برای استراتژی های مقاومتی کارآمد برای کاهش آسیب پذیری های زنجیره تامین: مورد صنعت پوشاک بنگلادش

عنوان انگلیسی : A multiple objective optimization based QFD approach for efficient resilient strategies to mitigate supply chain vulnerabilities: The case of garment industry of Bangladesh

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315001334چکیده انگلیسی
With the upsurge of frequent disruptive events, organizations have become more vulnerable to the consequences of these disruptive events. As a result, the need for more resilient supply chain (SC) to mitigate the vulnerabilities has become paramount. Supply chain resilience (SCR) has been discussed in the literature and resilience index has been developed, but developing and selecting a portfolio of supply chain resilience capabilities in order to mitigate the vulnerabilities have not been studied. In this research we develop a 0–1 multi-objective optimization model based on QFD methodology. Our multi-objective method is interactive and interacts with the decision makers to choose the most satisfactory efficient portfolio of supply chain resilience strategies. We apply our methodology to three large ready-made garment (RMG) companies of Bangladesh. Results show that lack of materials (high dependence on imported materials), disruptions in utility supply, increased competition (and hence competitive pressure), impact of economic recession, and reputation loss are the top most vulnerabilities of Bangladesh RMG industry. The most preferred resilience strategies to mitigate the vulnerabilities are: back-up capacity, building relation with buyers and suppliers, quality control, skill and efficiency development, ICT adoption, demand forecasting, responsiveness to customers, and security system improvement. Theoretical and managerial implications of our study are included.

چکیده فارسی
سازمان ها در معرض وقوع حوادث مخرب بیشتر به عواقب این حوادث ناگوار آسیب پذیرند. در نتیجه، نیاز به زنجیره تأمین انعطاف پذیر بیشتر (SC) برای کاهش آسیب پذیری ها اهمیت دارد. انعطاف پذیری زنجیره تامین (SCR) در پژوهشها مورد بحث قرار گرفته و شاخص انعطاف پذیری توسعه یافته است، اما توسعه و انتخاب مجموعه ای از توانایی های مقاوم در برابر زنجیره تامین به منظور کاهش آسیب پذیری مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق یک مدل بهینه سازی چند منظوره 0-1 بر اساس روش QFD ایجاد شده است. روش چند منظوره ما تعاملی است و با تصمیم گیرندگان ارتباط برقرار می کند تا انتخاب رضایت بخش ترین استراتژی های مقاوم در برابر زنجیره عرضه را بدست آورند. ما روش خود را به سه شرکت بزرگ آماده سازی پوشاک (RMG) بنگلادش اعمال می کنیم. نتایج نشان می دهد که فقدان مواد (وابستگی شدید به مواد وارداتی)، اختلال در عرضه تجهیزات، افزایش رقابت (و در نتیجه فشار رقابتی)، تاثیر رکود اقتصادی و افت شهرت آسیب پذیر ترین موارد صنعت بنگلادش RMG می باشد. راهبردهای انعطاف پذیر ترجیحی برای کاهش آسیب پذیری عبارتند از: ظرفیت پشتیبان گیری، ایجاد ارتباط با خریداران و تامین کنندگان، کنترل کیفیت، مهارت و توسعه کارایی، پذیرش ICT، پیش بینی تقاضا، پاسخگویی به مشتریان و بهبود سیستم امنیتی. مفاهیم نظری و مدیریتی درمطالعه ما گنجانده شده است.

موضوعات مقاله