ارزیابی نام تجاری برند غیر انتفاعی : به سمت مفهوم سازی و اندازه گیری بهتر

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
68
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Nonprofit brand image Scale evaluation Scale validation Scale extension and improvement
کلمات کلیدی :
نام تجاری غیر انتفاعی، ارزیابی مقیاس، اعتبار سنجی مقیاس، گسترش مقیاس و بهبود
عنوان فارسی :

ارزیابی نام تجاری برند غیر انتفاعی : به سمت مفهوم سازی و اندازه گیری بهتر

عنوان انگلیسی :

An evaluation of nonprofit brand image: Towards a better conceptualization and measurement

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315001381
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.03.024
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 68

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Nonprofit brand image Scale evaluation Scale validation Scale extension and improvement

کلمات کلیدی : نام تجاری غیر انتفاعی، ارزیابی مقیاس، اعتبار سنجی مقیاس، گسترش مقیاس و بهبود

عنوان فارسی : ارزیابی نام تجاری برند غیر انتفاعی : به سمت مفهوم سازی و اندازه گیری بهتر

عنوان انگلیسی : An evaluation of nonprofit brand image: Towards a better conceptualization and measurement

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315001381چکیده انگلیسی
Nonprofit brand image plays an important role in shaping consumers' charitable donations and therefore nonprofit organizations must be aware of how consumers perceive them. This research examines nonprofit brand image and reports findings from three empirical studies, which aim to offer a better conceptualization and measurement of the concept. Study 1 investigates the psychometric properties of the Michel and Rieunier's (2012) nonprofit brand image scales with a sample from the UK, and reports key methodological limitations. Specifically, discriminant and convergent validity tests highlight the need for further research into the dimensionality of the nonprofit brand image measures. Subsequently, studies 2 and 3 offer an improved conceptualization and measurement of nonprofit brand image and validate the scales via the use of 2 separate data sets. The new measure consists of 6 dimensions namely, usefulness, efficiency, affect, dynamism, reliability and ethicality which are significantly related to intentions to donate money and time.

چکیده فارسی
نام تجاری غیر انتفاعی نقش مهمی در شکل دادن کمک های خیریه مصرف کننده ایفا می کند و بنابراین سازمان های غیر انتفاعی باید از مصرف کنندگان درک کنند. این پژوهش به بررسی مدل نام تجاری غیر انتفاعی می پردازد و یافته های سه تحقیق تجربی را ارائه می دهد که هدف آنها ارائه مفهوم سازی بهتر و اندازه گیری مفهوم است. مطالعه 1 خواص روان سنجی مقیاس های نام تجاری نام تجاری مایکل و ریونیر (2012) را با نمونه ای از انگلستان بررسی می کند و محدودیت های روش شناسی کلیدی را گزارش می دهد. به طور خاص، آزمون اعتبار سنجی و همگرا، نیاز به تحقیق بیشتری در ابعاد ابعاد تصویر برند غیرانتفاعی را نشان می دهد. در ادامه، مطالعات 2 و 3 مفهوم سازی و اندازه گیری تصویر نام تجاری غیرانتفاعی را ارائه می دهند و مقیاس ها را با استفاده از دو مجموعه داده جداگانه تایید می کنند. معیار جدید شامل 6 بعد یعنی سودمندی، کارایی، تأثیر، پویایی، قابلیت اطمینان و اخلاقیات است که به طور قابل توجهی با اهداف اهدای پول و زمان مرتبط است.

موضوعات مقاله