ارزیابی نحوه تغییر یک برنامه درسی در آموزش پرستاران با استفاده از یک مدل مدیریت تغییر کسب و کار مدیریت : یک مطالعه موردی کیفی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
27
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Change management Nurse education Change model Curriculum changes
کلمات کلیدی :
مدیریت تغییر، آموزش پرستار، تغییر مدل، تغییرات برنامه درسی
عنوان فارسی :

ارزیابی نحوه تغییر یک برنامه درسی در آموزش پرستاران با استفاده از یک مدل مدیریت تغییر کسب و کار مدیریت : یک مطالعه موردی کیفی

عنوان انگلیسی :

Evaluation of how a curriculum change in nurse education was managed through the application of a business change management model: A qualitative case study

ژورنال :
Nurse Education Today
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691715003470
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.08.023
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 27

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Change management Nurse education Change model Curriculum changes

کلمات کلیدی : مدیریت تغییر، آموزش پرستار، تغییر مدل، تغییرات برنامه درسی

عنوان فارسی : ارزیابی نحوه تغییر یک برنامه درسی در آموزش پرستاران با استفاده از یک مدل مدیریت تغییر کسب و کار مدیریت : یک مطالعه موردی کیفی

عنوان انگلیسی : Evaluation of how a curriculum change in nurse education was managed through the application of a business change management model: A qualitative case study

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691715003470چکیده انگلیسی
Summary BackgroundCurriculum changes are a regular feature of nurse education, yet little is known about how such changes are managed. Research in this arena is yet to emerge. ObjectiveEvaluation of how a curriculum change in nurse education was managed through the application of a business change management model. MethodA qualitative case study: the single case was the new curriculum, the Primary Care Pathway. Participants and SettingOne executive, three senior managers, two academics and nineteen students participated in this study in one faculty of health and social care in a higher education institution. ResultsThe findings suggest that leadership was pivotal to the inception of the programme and guiding teams managed the change and did not take on a leadership role. The vision for the change and efforts to communicate it did not reach the frontline. Whilst empowerment was high amongst stakeholders and students, academics felt dis-empowered. Short-term wins were not significant in keeping up the momentum of change. The credibility of the change was under challenge and the concept of the new programme was not yet embedded in academia. ConclusionDifferences between the strategic and operational part of the organisation surfaced with many challenges occurring at the implementation stage. The business change model used was valuable, but was found to not be applicable during curriculum changes in nurse education. A new change model emerged, and a tool was developed alongside to aid future curriculum changes.

چکیده فارسی
تغییرات برنامه درسی یک ویژگی منظم از آموزش پرستار است، اما در مورد چگونگی مدیریت چنین تغییراتی کم نیست. تحقيقات در اين عرصه هنوز در حال ظهور است. هدف، واقعگرایانهارزيابي چگونگي تغيير برنامه درسي در آموزش پرستاران با استفاده از مدل مديريت تغيير مديريت روشیک مطالعه موردی کیفی: تنها مورد جدید برنامه درسی، مسیر مراقبت اولیه بود. شرکت کنندگان و تنظیمیکی از اجرایی، سه مدیر ارشد، دو دانشگاهی و نوزده دانش آموز در این مطالعه در یک دانشکده بهداشت و مراقبت های اجتماعی در موسسه آموزش عالی شرکت داشتند. نتایجیافته های این تحقیق نشان می دهد که رهبری برای آغاز برنامه، محور اصلی بود و تیم های هدایت کننده این تغییر را مدیریت کردند و نقش رهبری نداشتند. چشم انداز تغییر و تلاش برای ارتباط آن به خط مقدم نرسیده است. در حالیکه توانمندسازی در میان سهامداران و دانشجویان زیاد بود، دانشگاهیان از قدرت ناتوان بودند. پیروزی کوتاه مدت در حفظ روند تغییرات معنی دار نبود. اعتبار این تغییرات در معرض چالش قرار گرفت و مفهوم برنامه جدید هنوز در دانشگاه ها جاسازی نشده بود. نتیجهتفاوت بین بخش استراتژیک و عملیاتی سازمان با بسیاری از چالش های موجود در مرحله پیاده سازی مواجه شده است. مدل تغییر کسب و کار با ارزش بود، اما در طی تغییرات برنامه درسی در پرستاری قابل استفاده نبود. یک مدل تغییر جدید ظهور کرد و در کنار کمک به تغییرات برنامه درسی آینده ابزار توسعه پیدا کرد.

موضوعات مقاله