یک رویکرد شی گرا برای یک برنامه زمانبندی کارهای انعطاف پذیر چند منظوره

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Object-oriented manufacturing control Object-oriented design Multi-objective flexible job-shop scheduling Simulated annealing algorithm
کلمات کلیدی :
کنترل تولید شی گرا، طراحی شی گرا، برنامه ریزی شغلی انعطاف پذیر چند منظوره، الگوریتم شبیه سازی آنیل
عنوان فارسی :

یک رویکرد شی گرا برای یک برنامه زمانبندی کارهای انعطاف پذیر چند منظوره

عنوان انگلیسی :

An object-oriented approach for multi-objective flexible job-shop scheduling problem

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741741500679X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.09.050
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Object-oriented manufacturing control Object-oriented design Multi-objective flexible job-shop scheduling Simulated annealing algorithm

کلمات کلیدی : کنترل تولید شی گرا، طراحی شی گرا، برنامه ریزی شغلی انعطاف پذیر چند منظوره، الگوریتم شبیه سازی آنیل

عنوان فارسی : یک رویکرد شی گرا برای یک برنامه زمانبندی کارهای انعطاف پذیر چند منظوره

عنوان انگلیسی : An object-oriented approach for multi-objective flexible job-shop scheduling problem

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741741500679Xچکیده انگلیسی
Flexible manufacturing systems are very complex to control and it is difficult to generate controlling systems for this problem domain. Flexible job-shop scheduling problem (FJSP) is one of the instances in this domain. It is a problem which inherits the job-shop scheduling problem (JSP) characteristics. FJSP has additional routing sub-problem in addition to JSP. In routing sub-problem each operation is assigned to a machine out of a set of capable machines. In scheduling sub-problem the sequence of assigned operations is obtained while optimizing the objective function(s). In this paper an object-oriented (OO) approach is presented for multi-objective FJSP along with simulated annealing optimization algorithm. Solution approaches in the literature generally use two-string encoding scheme to represent this problem. However, OO analysis, design and programming methodology help to present this problem on a single encoding scheme effectively which result in a practical integration of the problem solution to manufacturing control systems where OO paradigm is frequently used. OO design of FJSP is achieved by using UML class diagram and this design reduces the problem encoding to a single data structure where operation object of FJSP could hold its data about alternative machines in its own data structure hierarchically. Many-to-many associations between operations and machines are transformed into two one-to-many associations by inserting a new class between them. Minimization of the following three objective functions are considered in this paper: maximum completion time, workload of the most loaded machine and total workload of all machines. Some benchmark sets are run in order to show the effectiveness of the proposed approach. It is proved that using OO approach for multi-objective FJSP contributes to not only building effective manufacturing control systems but also achieving effective solutions.

چکیده فارسی
سیستم های تولید انعطاف پذیر برای کنترل بسیار پیچیده است و تولید سیستم های کنترل برای این دامنه مشکل دشوار است. یکی از مواردی که در این حوزه مطرح می شود، برنامه ریزی شغلی انعطاف پذیر (FJSP) است. این یک مشکل است که ویژگی های برنامه ریزی شغل فروشگاه (JSP) را ارزیابی می کند. FJSP علاوه بر JSP دارای مشکل مسیریابی است. در مسیر زیر ساخت هر عملیات به یک ماشین از مجموعه ای از ماشین های قابل اعتماد اختصاص داده می شود. در برنامه ریزی زیر ساخت توالی عملیات اختصاص داده شده در حالی که بهینه سازی تابع هدف (ها) بدست می آید. در این مقاله یک رویکرد شیء گرا (OO) برای FJSP چند هدفه همراه با الگوریتم بهینه سازی آنیلینگ شبیه سازی شده ارائه شده است. رویکردهای راه حل در ادبیات عموما از شیوه کدگذاری دو ردیف برای نشان دادن این مشکل استفاده می کنند. با این حال، روش تجزیه و تحلیل، طراحی و برنامه نویسی OO به ارائه این مشکل در یک برنامه رمزگذاری یکپارچه کمک می کند که منجر به یکپارچگی عملی راه حل مشکلی برای سیستم های کنترل تولید می شود که پارادایم OO اغلب استفاده می شود. طراحی OO FJSP با استفاده از نمودار کلاس UML به دست می آید و این طراحی رمزگذاری مشکل را به یک ساختار داده ای محدود می کند که در آن هدف عملی FJSP می تواند داده های خود را در مورد ماشین های جایگزین را در سلسله مراتب ساختار داده خود نگه دارد. بسیاری از ارتباطات بین عملیات و ماشین ها با قرار دادن یک کلاس جدید بین آنها تبدیل به دو دسته به یک فرد می شوند. در این مقاله، حداقل سه تابع هدف زیر در نظر گرفته شده است: حداکثر زمان اتمام، بار کاری دستگاه بارگذاری شده و حجم کار کلی ماشین. بعضی از مجموعه های معیار برای نشان دادن اثربخشی روش پیشنهادی اجرا می شوند. ثابت شده است که استفاده از روش OO برای FJSP چند هدفه نه تنها برای ساخت سیستم های کنترل تولید موثر بلکه برای دستیابی به راه حل های موثر است.

موضوعات مقاله