گردشگری روغن زیتون: ترویج توسعه روستایی در اندلس (اسپانیا)

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Oil tourism Rural development Protected denomination of origin Gastronomy Spain Tourist perceptions
کلمات کلیدی :
گردشگری روغن، توسعه روستایی، غذابا منشاء حفاظت شده ، اسپانیا، ادراکات گردشگری
عنوان فارسی :

گردشگری روغن زیتون: ترویج توسعه روستایی در اندلس (اسپانیا)

عنوان انگلیسی :

Olive oil tourism: Promoting rural development in Andalusia (Spain)

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2211973616301179
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.12.003
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Oil tourism Rural development Protected denomination of origin Gastronomy Spain Tourist perceptions

کلمات کلیدی : گردشگری روغن، توسعه روستایی، غذابا منشاء حفاظت شده ، اسپانیا، ادراکات گردشگری

عنوان فارسی : گردشگری روغن زیتون: ترویج توسعه روستایی در اندلس (اسپانیا)

عنوان انگلیسی : Olive oil tourism: Promoting rural development in Andalusia (Spain)

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2211973616301179چکیده انگلیسی
Foods with certificates of quality are gaining more and more relevance in people's diets. Every day there is more of a demand to visit production facilities, to learn how food products are elaborated and to sample them. These products include olive oil, a typical product from Andalusia (southern Spain). This study aims to analyze what olive oil tourism has to offer in this region. A survey was conducted on companies on the olive-oil gastronomic route and their designations of origin in order to determine their degree of involvement in the development of the tourism product of “olive oil tourism”. The main contribution of this study is that is the first to analyze several olive-oil Designations of Origin from all of Andalusia, looking for the synergies with other gastronomic routes in the region, which could increase visitors' demands and also the level of development and wealth in the area.

چکیده فارسی
غذاهایی با گواهینامه های کیفیت، در رژیم غذایی افراد بیشتر و بیشتر در حال افزایش است. هر روز تقاضای بیشتری برای بازدید از امکانات تولید وجود دارد، تا یاد بگیرند که چگونه مواد غذایی تعریف شده و آنها را نمونه برداری کنند. این محصولات شامل روغن زیتون، یک محصول معمولی از اندلس (جنوب اسپانیا) است. این مطالعه با هدف تحلیل وضعیت گردشگری زیتون در این منطقه انجام شده است. تحقیق بر روی شرکت های مسیر جادوئی روغن زیتون و تعیین منشا آنها به منظور تعیین میزان دخالت آنها در توسعه محصول گردشگری "گردشگری روغن زیتون" انجام شد. سهم اصلی این مطالعه این است که اولین بار برای تجزیه و تحلیل چندین شناسه زیتون روغن از تمام اندلس، به دنبال همکاری با دیگر راه های غذا در منطقه است، که می تواند خواسته های بازدید کنندگان و همچنین سطح توسعه و ثروت در منطقه افزایش دهد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000