رزرو هتل آنلاین: اثر تصویر برند، قیمت، اعتماد و ارزش بر روی اهداف خرید

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Brand image Price Trust Value Purchase intentions
کلمات کلیدی :
تصویر برند، قیمت، اعتماد، ارزش، اهداف خرید
عنوان فارسی :

رزرو هتل آنلاین: اثر تصویر برند، قیمت، اعتماد و ارزش بر روی اهداف خرید

عنوان انگلیسی :

Online hotel booking: The effects of brand image, price, trust and value on purchase intentions

ژورنال :
Asia Pacific Management Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S102931321500041X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2015.03.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Brand image Price Trust Value Purchase intentions

کلمات کلیدی : تصویر برند، قیمت، اعتماد، ارزش، اهداف خرید

عنوان فارسی : رزرو هتل آنلاین: اثر تصویر برند، قیمت، اعتماد و ارزش بر روی اهداف خرید

عنوان انگلیسی : Online hotel booking: The effects of brand image, price, trust and value on purchase intentions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S102931321500041Xچکیده انگلیسی
Leisure travelers increasingly prefer to book hotel online when considering the convenience and cost/time saving. This research examines the direct and mediating effects of brand image, perceived price, trust, perceived value on consumers' booking intentions and compares the gender differences in online hotel booking. The outcomes confirm most of the direct and indirect path effects and are consistent with findings from previous studies. Consumers in Taiwan tend to believe the hotel price is affordable, the hotel brand is attractive, the hotel is trustworthy, the hotel will offer good value for the price and the likelihood of their booking intentions is high. Brand image, perceived price, and perceived value are the three critical determinants directly influencing purchase intentions. However, the impact of trust on purchase intentions is not significant. The differences between males and females on purchase intentions are not significant as well. Managerial implications of these results are discussed.

چکیده فارسی
مسافران تعطیلات به طور فزاینده ترکتاب آنلاین هتل را با توجه به صرفه جویی در زمان و صرفه جویی در زمان و هزینه صرف کنندترجیح می دهند این تحقیق اثر مستقیم و میانجی از تصویر برند، قیمت درک شده، اعتماد، ارزش درک شده بر روی اهداف رزرو مصرف کننده را بررسی می کند و تفاوت های جنسیتی در رزرو آنلاین هتل را مقایسه می کند. نتایج، بیشتر اثرات مسیر مستقیم و غیر مستقیم را تایید می کنند و با یافته های مطالعات قبلی همخوانی دارد. مصرف کنندگان در تایوان معتقدند قیمت هتل مقرون به صرفه است، نام تجاری هتل جذاب است، هتل قابل اعتماد است، هتل ارزش خوبی برای قیمت ارائه می دهد و امیدواریم که مقاصد رزرو آنها بالا باشد. تصویر برند، قیمت درک شده و ارزش درک شده، سه عامل مهم است که مستقیما بر روی اهداف خرید اثر می گذارد. با این حال، تاثیر اعتماد بر روی اهداف خرید قابل توجه نیست. تفاوت بین مردان و زنان بر روی اهداف خرید نیز قابل توجه نیست. پیامدهای مدیریتی این نتایج مورد بحث قرار گرفته است.

موضوعات مقاله