گشودن جعبه سیاه مدیریت پروژه: آیا نظارت بانک جهانی بر تأثیر پروژه تأثیر می گذارد؟

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
68
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
International development projects Project supervision Critical success factors World Bank Project impact
کلمات کلیدی :
پروژه های توسعه بین المللی، نظارت پروژه، عوامل موفقیت بحرانی، بانک جهانی، تاثیر پروژه
عنوان فارسی :

گشودن جعبه سیاه مدیریت پروژه: آیا نظارت بانک جهانی بر تأثیر پروژه تأثیر می گذارد؟

عنوان انگلیسی :

Opening the black box of project management: Does World Bank project supervision influence project impact?

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631500006X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 68

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : International development projects Project supervision Critical success factors World Bank Project impact

کلمات کلیدی : پروژه های توسعه بین المللی، نظارت پروژه، عوامل موفقیت بحرانی، بانک جهانی، تاثیر پروژه

عنوان فارسی : گشودن جعبه سیاه مدیریت پروژه: آیا نظارت بانک جهانی بر تأثیر پروژه تأثیر می گذارد؟

عنوان انگلیسی : Opening the black box of project management: Does World Bank project supervision influence project impact?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631500006Xچکیده انگلیسی
While the World Bank supervises projects, we do not know if this supervision influences project impact. Taking a managerial lens and, hence, moving away from a micro-economic lens, this research shifts the focus from how much effort is spent on project supervision to what makes it successful. Thus, the research looks inside the “black box” of project supervision and specifically examines the perceptions of World Bank project supervisors. Based on a sample of 178 projects and using structural equation modeling, we show that project supervision's critical success factors (CSFs) include design, monitoring, coordination, and training but by far design and monitoring are the prominent ones. Moreover, we find that project supervision positively influences project management success, but may not influence project impact. Since supervision pays off as it can lead to better project implementation performance, the World Bank should focus more on project planning, context and governance to achieve impact.

چکیده فارسی
در حالی که بانک جهانی بر پروژه ها نظارت می کند، نمی دانیم که آیا این نظارت بر تأثیرات پروژه تاثیر می گذارد. با توجه به یک دیدگاه مدیریتی و از این رو، دور از یک دیدگاه میکرو اقتصاد، این تحقیق تمرکز خود را از اینکه چقدر تلاش برای نظارت بر پروژه صرف شده است تا چه چیزی باعث موفقیت آن شده است، متمرکز می کند. بنابراين، پژوهش در داخل "جعبه سیاه" نظارت بر پروژه انجام می شود و به طور خاص درک مدیران پروژه بانک جهانی را بررسی می کند. بر اساس نمونه ای از 178 پروژه و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، ما نشان می دهیم که عوامل موفق بحرانی نظارت پروژه شامل طراحی، نظارت، هماهنگی و آموزش می باشند، اما طراحی و نظارت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این، ما دریافتیم که نظارت پروژه بر موفقیت مدیریت پروژه تاثیر مثبت دارد، اما ممکن است بر تاثیر پروژه اثر نگذارد. از آنجائیکه نظارت صورت می گیرد به این دلیل که می تواند عملکرد بهتر اجرای پروژه را به همراه داشته باشد، بانک جهانی باید بیشتر بر روی برنامه ریزی پروژه، زمینه و هدایت برای دستیابی به تاثیر بیشتر تمرکز کند.

موضوعات مقاله