رویکرد طراحی بهینه براساس یکپارچه سازی ارگونومی کلان و مهندسی مقاوم در یک کارخانه کاشی و سرامیک

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
62
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Tile and ceramic Integrated resilience engineering (IRE) Macro-ergonomics Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) Principal Component Analysis (PCA) Analysis of variance (ANOVA)
کلمات کلیدی :
کاشی و سرامیک، مهندسی انعطاف پذیر یکپارچه (IRE)، ماکرو ارگونومی، تجزیه و تحلیل پوشش فازی (FDEA)، تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA)
عنوان فارسی :

رویکرد طراحی بهینه براساس یکپارچه سازی ارگونومی کلان و مهندسی مقاوم در یک کارخانه کاشی و سرامیک

عنوان انگلیسی :

Optimum design approach based on integrated macro-ergonomics and resilience engineering in a tile and ceramic factory

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517303764
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.02.017
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 62

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Tile and ceramic Integrated resilience engineering (IRE) Macro-ergonomics Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) Principal Component Analysis (PCA) Analysis of variance (ANOVA)

کلمات کلیدی : کاشی و سرامیک، مهندسی انعطاف پذیر یکپارچه (IRE)، ماکرو ارگونومی، تجزیه و تحلیل پوشش فازی (FDEA)، تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA)

عنوان فارسی : رویکرد طراحی بهینه براساس یکپارچه سازی ارگونومی کلان و مهندسی مقاوم در یک کارخانه کاشی و سرامیک

عنوان انگلیسی : Optimum design approach based on integrated macro-ergonomics and resilience engineering in a tile and ceramic factory

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517303764چکیده انگلیسی
Integrated resilience engineering (IRE) is a novel approach that has a foresight and proactive attitude towards improving the safety and reliability of complex industrial systems such as tile and ceramic factories. This study is an attempt to present an integrated mathematical approach for analyzing the impact of IRE and macro-ergonomics factors in a tile and ceramic factory. Moreover, this study aims to determine the optimum design approach based on integrated macro-ergonomics and resilience engineering. It also identifies the impact of such integration by Principal Component Analysis (PCA). Data collection was performed in the tile and ceramic factory through questionnaire. Then, the reliability and validity coefficients of the data were calculated through Cronbach’s alpha and factor analysis, respectively. Thereafter, the impact of IRE and macro-ergonomics factors is examined by means of data envelopment analysis (DEA) and fuzzy DEA approaches. The results show that the system efficiency is improved by integrating IRE and macro-ergonomics factors. Analysis of variance (ANOVA) also reveals that IRE factors are more effective than macro-ergonomics factors. This study is the first study that presents a robust design approach based on the integration of IRE and macro-ergonomics in a ceramic and tile factory. Second, a unique and integrated approach is presented based on DEA, FDEA, PCA and ANOVA to achieve the above objective. Third, it identifies the weight of each factor through mathematical modeling approach. Fourth, it is a practical approach and may be used to identify the weaknesses and strengths of such systems.

چکیده فارسی
مهندسی انعطاف پذیریکپارچه (IRE) یک رویکرد جدید است که دارای نگرش پیش بینی و پیشگیرانه در جهت بهبود ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده صنعتی مانند کارخانه های کاشی و سرامیک است. این مطالعه تلاش برای ارائه یک رویکرد ریاضی یکپارچه برای تحلیل تاثیر IRE و عوامل ارگونومی کلان در یک کارخانه کاشی و سرامیک است. علاوه بر این، این مطالعه با هدف تعیین رویکرد طراحی بهینه مبتنی بر یکپارچه سازی ماكرو ارگونومی و مهندسی مقاومتی انجام شده است. همچنین تأثیر این ادغام توسط تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (PCA) را مشخص می کند. جمع آوری داده ها در کارخانه کاشی و سرامیک از طریق پرسشنامه انجام شد. سپس ضريب پايايي و روايي داده ها به وسيله تجزيه و تحليل عاملي و آلفاي كرونباخ محاسبه شد. پس از آن، تاثیر IRE و عوامل ارگونومی کلان با استفاده از تجزیه و تحلیل پوشیدگی داده ها (DEA) و رویکردهای DEA فازی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که با ادغام IRE و عوامل ارگونومی کلان بهبود بهره وری سیستم بهبود می یابد. تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) همچنین نشان می دهد که عوامل IRE موثر تر از عوامل ارگونومی کلان هستند. این اولین مطالعه است که یک رویکرد طراحی قوی بر اساس ادغام IRE و ماکرو ارگونومی در یک کارخانه سرامیک و کاشی ارائه می دهد. دوم، یک رویکرد منحصر به فرد و یکپارچه بر اساس DEA، FDEA، PCA و ANOVA برای دستیابی به هدف فوق ارائه شده است. سوم، وزن هر عامل را از طریق روش مدل سازی ریاضی مشخص می کند. چهارم، این یک رویکرد عملی است و ممکن است برای شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت چنین سیستمی استفاده شود.

موضوعات مقاله