تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی: یافته های پژوهشی

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
11
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Organizational Communication Organizational Citizenship Behavior Statistical Analysis
کلمات کلیدی :
ارتباطات سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تحلیل آماری رفتار
عنوان فارسی :

تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی: یافته های پژوهشی

عنوان انگلیسی :

The Impact of Organizational Communication on Organizational Citizenship Behavior: Research Findings

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814051738
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.124
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 11

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Organizational Communication Organizational Citizenship Behavior Statistical Analysis

کلمات کلیدی : ارتباطات سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تحلیل آماری رفتار

عنوان فارسی : تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی: یافته های پژوهشی

عنوان انگلیسی : The Impact of Organizational Communication on Organizational Citizenship Behavior: Research Findings

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814051738چکیده انگلیسی
In this research the relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior is examined. To this end, correlation and mean and standart values have been done to reveal the effects of organizational communication on organizational citizenship behavior. In this study, among the organizational communication dimensions, only the dimension of communication with managers is significantly correlated with alturism and civic virtue dimensions of organizational citizenship behavior.

چکیده فارسی
در این تحقیق رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بررسی شده است. برای این منظور، همبستگی و ارزش های متوسط و استاندارد برای نشان دادن اثرات ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. در این مطالعه، در میان ابعاد ارتباطات سازمانی، تنها ابعاد ارتباط با مدیران به طور معنی داری با التوریزم و ابعاد فکری مدنی رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000