بررسی نوآوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش: نقش مرکزی کارهای منابع انسانی استراتژیک (SHRPs)

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
75
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Exploration exploitation knowledge sharing knowledge application strategic human resources practices.
کلمات کلیدی :
کتشاف، بهره برداری، به اشتراک گذاری دانش، کاربرد دانش، فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
عنوان فارسی :

بررسی نوآوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش: نقش مرکزی کارهای منابع انسانی استراتژیک (SHRPs)

عنوان انگلیسی :

Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity : The Central Role of Strategic Human Resources Practices (SHRPs)

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815031936
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.900
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 75

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Exploration exploitation knowledge sharing knowledge application strategic human resources practices.

کلمات کلیدی : کتشاف، بهره برداری، به اشتراک گذاری دانش، کاربرد دانش، فعالیت های منابع انسانی استراتژیک

عنوان فارسی : بررسی نوآوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش: نقش مرکزی کارهای منابع انسانی استراتژیک (SHRPs)

عنوان انگلیسی : Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity : The Central Role of Strategic Human Resources Practices (SHRPs)

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815031936چکیده انگلیسی
This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge application). Data were gathered across industries operating in Turkey (N = 109). Results from regression analyses emphasized that only certain practices in strategic human resources had predictive power of organizational innovation. Moreover, a similar pattern was observed between the strategic human resources practices and knowledge management capacity of firms. Overall, our findings spoke to the importance of compensation, training and performance appraisal systems as predictors of our dependent variables. Discussions, further suggestions and limitations are provided at the end.

چکیده فارسی
این مطالعه تلاش برای بررسی اثرات منابع استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی (اکتشاف و بهره برداری) و ظرفیت مدیریت دانش (اشتراک دانش و کاربرد دانش) است. داده های مربوط به صنایع فعال در ترکیه (109 = N) جمع آوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون تأکید کرد که تنها شیوه های خاص در منابع انسانی استراتژیک قدرت پیش بینی نوآوری سازمانی را دارند. علاوه بر این، الگوی مشابهی بین شیوه های منابع انسانی استراتژیک و ظرفیت مدیریت دانش شرکت ها مشاهده شد. به طور کلی، یافته های ما با اهمیت سیستم های جبران، آموزش و ارزیابی عملکرد به عنوان پیش بینی کننده متغیر وابسته ما صحبت کرد. بحث ها، پیشنهادات و محدودیت های بیشتر در پایان ارائه می شود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000