آیا برونسپاری تأثیر خاصیت دارایی بر عملکرد را متوسط می دهد؟ یک برنامه کاربردی در هتل های تایوانی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
86
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Asset specificity Outsourcing Hotel activities Activity performance Organizational performance
کلمات کلیدی :
خصوصیات دارایی، برون سپاری، فعالیتهای هتل، عملکرد فعالیت، عملکرد سازمانی
عنوان فارسی :

آیا برونسپاری تأثیر خاصیت دارایی بر عملکرد را متوسط می دهد؟ یک برنامه کاربردی در هتل های تایوانی

عنوان انگلیسی :

Does outsourcing moderate the effects of asset specificity on performance? An application in Taiwanese hotels

ژورنال :
Journal of Hospitality and Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1447677016300560
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.10.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 86

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Asset specificity Outsourcing Hotel activities Activity performance Organizational performance

کلمات کلیدی : خصوصیات دارایی، برون سپاری، فعالیتهای هتل، عملکرد فعالیت، عملکرد سازمانی

عنوان فارسی : آیا برونسپاری تأثیر خاصیت دارایی بر عملکرد را متوسط می دهد؟ یک برنامه کاربردی در هتل های تایوانی

عنوان انگلیسی : Does outsourcing moderate the effects of asset specificity on performance? An application in Taiwanese hotels

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1447677016300560چکیده انگلیسی
The purpose of this study is to investigate whether the form of governance (outsourcing or insourcing) moderates the relationship between asset specificity and performance. The relationship between asset specificity and performance is analysed, as well as the question of whether the performance determines an increase in outsourcing. The study was carried out in a representative sample of hotels in Taiwan. An analysis was performed of 585 activities pertaining to the main hotel areas. A research model is developed that proposes different hypotheses to test from the perspectives of Transaction Cost Economics (TCE) and the Resource-Based View of the firm (RBV). Moreover, an asset specificity-performance matrix is developed, where the activities are classified by their level of asset specificity and performance. The results indicate that asset specificity has a positive effect on activity performance and non-financial performance. The results confirm that the form of governance moderates the relationship between asset specificity and performance. The findings indicate that an increase in outsourcing is more related to lower activity performance and lower non-financial performance. The results show that these two perspectives complement each other in explaining the moderator effect of outsourcing.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه بررسی اینکه آیا شکل ریاست (برون سپاری و یا تأمین منابع مالی) ارتباط بین ویژگی خاص و عملکرد را کاهش می دهد. رابطه بین ويژگی دارایی و عملکرد، تحلیل می شود، و همچنین سوال اینکه آیا عملکرد تعیین کننده افزایش برون سپاری است. این مطالعه در نمونه ای از هتل ها در تایوان انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از 585 فعالیت مربوط به مناطق اصلی هتل بود. یک مدل تحقیق توسعه یافته است که فرضیه های مختلفی را برای تست از دیدگاه های اقتصاد هزینه های معاملات (TCE) و دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV) ارائه می دهد. علاوه بر این، یک ماتریس خاصیت عملکرد دارایی توسعه یافته است، که در آن فعالیت ها براساس میزان مشخصه و عملکرد آنها طبقه بندی می شوند. نتايج نشان می دهد که ويژگی دارایی تأثير مثبت بر عملکرد سازمانی و عملکرد غیر مالی دارد. نتایج حاکی از آن است که شکل ریاست، رابطه بین ویژگی خاص و عملکرد را کاهش می دهد. یافته ها نشان می دهد که افزایش برون سپاری بیشتر مربوط به عملکرد پایین تر و عملکرد غیر مالی بیشتر است. نتایج نشان می دهد که این دو دیدگاه در تفسیر اثر تعدیل کننده برون سپاری، یکدیگر را تکمیل می کنند.

موضوعات مقاله