تحقیق برون سپاری فناوری اطلاعات از سال 1992 تا 2013: بررسی پژوهش بر اساس آنالیز مسیر اصلی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
25
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
186
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
IT outsourcing Global main path Multiple main paths
کلمات کلیدی :
برون سپاری فناوری اطلاعات، طریق اصلی جهانی، طریق اصلی چندگانه
عنوان فارسی :

تحقیق برون سپاری فناوری اطلاعات از سال 1992 تا 2013: بررسی پژوهش بر اساس آنالیز مسیر اصلی

عنوان انگلیسی :

IT outsourcing research from 1992 to 2013: A literature review based on main path analysis

ژورنال :
Information & Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037872061500110X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.im.2015.10.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 186

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : IT outsourcing Global main path Multiple main paths

کلمات کلیدی : برون سپاری فناوری اطلاعات، طریق اصلی جهانی، طریق اصلی چندگانه

عنوان فارسی : تحقیق برون سپاری فناوری اطلاعات از سال 1992 تا 2013: بررسی پژوهش بر اساس آنالیز مسیر اصلی

عنوان انگلیسی : IT outsourcing research from 1992 to 2013: A literature review based on main path analysis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037872061500110Xچکیده انگلیسی
Applying main path analysis, this paper investigates the IT outsourcing (ITO) field by identifying a set of papers that have played a central role in the development of the field and the major research themes emerging from the citation patterns. We selected the top 120,000 main paths from 6.45 million main paths among 798 ITO papers, resulting in a data set of 280 papers that represent the most important nodes supporting ITO knowledge flow. Based on our analysis of the multiple main paths, twelve major research themes emerged: ITO motivations, ITO decisions, ITO risks, debate around transaction cost theory, client–vendor relationship, the vendor's perspective, psychological and formal contracts, ASP, BPO, opensourcing and crowdsourcing, offshore outsourcing, and multisourcing. Finally, we discussed future directions of ITO research based on our findings. Our study is among the few studies that have used bibliometric analysis methods to analyze and visualize the citation network characterizing the rich body of ITO literature. The main path analysis precisely identified and visualized the major knowledge flow in the evolution of ITO research and major ITO research streams, thus providing an in-depth understanding of ITO research in the last 20 years.

چکیده فارسی
با استفاده از تجزیه و تحلیل مسیر اصلی، این مقاله در زمینه برون سپاری فناوری اطلاعات (ITO) با شناسایی مجموعه ای از مقالات که نقشی مرکزی در توسعه این زمینه و موضوعات مهم تحقیق که از الگوهای استناد ظهور می کنند، مورد بررسی قرار می گیرد. ما 120،000 مسیر اصلی را از 6.45 میلیون مسیر اصلی در میان 798 مقاله ITO انتخاب کردیم که نتیجه آن مجموعه ای از 280 مقاله است که نشان دهنده مهمترین گره هایی است که جریان دانش ITO را پشتیبانی می کنند. بر اساس تجزیه و تحلیل ما از مسیرهای اصلی، دوازده موضوع اصلی تحقیق مطرح شد: انگیزه های ITO، تصمیمات ITO، خطرات ITO، بحث در مورد نظریه هزینه معامله، روابط مشتری و فروشنده، دیدگاه فروشنده، قراردادهای روانی و رسمی، ASP، BPO، بازپرداخت و جمع سپاری ، برون سپاری خارج از منزل، و منابع چندگانه . سرانجام، ما در مورد مسیرهای آینده تحقیق ITO بر اساس یافته های ما مورد بحث قرار گرفتیم. مطالعه ما از میان مطالعات چندگانه است که از روشهای تجزیه و تحلیل کتابشناختی برای تجزیه و تحلیل و تجسم شبکه استنادی استفاده شده است که متشکل از بخش غنی پژوهش ITO است. تجزیه و تحلیل مسیر اصلی دقیقا تعیین و تجسم جریان اصلی دانش در تکامل تحقیق ITO و جریان اصلی ITO، در نتیجه ارائه درک عمیق از تحقیقات ITO در 20 سال گذشته است.

موضوعات مقاله