از ادراکات به گزاره ها: ارزش مشتری در سراسر زمینه های خرده فروشی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
49
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Customer value; Customer value proposition; Retail contexts
کلمات کلیدی :
ارزش مشتری؛ گزاره ارزش مشتری؛ زمینه های خرده فروشی
عنوان فارسی :

از ادراکات به گزاره ها: ارزش مشتری در سراسر زمینه های خرده فروشی

عنوان انگلیسی :

From perceptions to propositions: Profiling customer value across retail contexts

ژورنال :
Journal of Retailing and Consumer Services
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698915301041
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.07.016
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 49

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Customer value; Customer value proposition; Retail contexts

کلمات کلیدی : ارزش مشتری؛ گزاره ارزش مشتری؛ زمینه های خرده فروشی

عنوان فارسی : از ادراکات به گزاره ها: ارزش مشتری در سراسر زمینه های خرده فروشی

عنوان انگلیسی : From perceptions to propositions: Profiling customer value across retail contexts

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698915301041چکیده انگلیسی
The core claim made in the paper is that retailers wishing to identify and manage competitive customer value propositions succeed by measuring and modeling customer value perceptions with reference to specific contexts relevant for their competitive advantage. Hence, the purpose of the paper is to present development and validation of a scale for measuring and modeling customer value and to illustrate how contextual perspective contributes to the evaluation of customer value propositions. The findings, based on empirical data from Finland, Japan, and the U.S., validate a framework wherein customer value reflects economic, functional, emotional, and symbolic dimensions of value, associating with satisfaction and word of mouth effects. The customer value profiles generated on this basis provide analytical insight for evaluating how country, channel, product category, and competitive situation influence the criteria for contextual evaluation of customer value propositions.

چکیده فارسی
ادعای اصلی در این مقاله این است که خرده فروشانی که مایل به شناسایی و مدیریت پیشنهادات رقابتی ارزش مشتری هستند، با اندازه گیری و مدل سازی ادراکات ارزش مشتری با ارجاع به زمینه های خاص مربوط به مزیت رقابتی خود موفق می شوند. از این رو، هدف مقاله، ارائه توسعه و اعتبار یک مقیاس برای اندازه گیری و مدلسازی ارزش مشتری و برای نشان دادن چگونگی مشارکت دیدگاه های متنی در ارزیابی پیشنهادات ارزش مشتری است. یافته ها، بر اساس داده های تجربی فنلاند، ژاپن و ایالات متحده آمریکا، یک چارچوب را تأیید می کند در حالی که ارزش مشتری نشان دهنده ابعاد اقتصادی، عملکردی، احساسی و نمادین ارزش در ارتباط با رضایتمندی و اثرات کلامی است. پروفایل های ارزش مشتری که بر این اساس تولید شده، بینش تجزیه و تحلیلی را برای ارزیابی اینکه چگونه کشور، کانال، دسته بندی محصول و وضعیت رقابتی بر معیارهای ارزیابی محتوائی گزاره های ارزش مشتری تأثیر می گذارد را ارائه می دهد.

موضوعات مقاله