عملکرد مدل های تکوینی در ارزیابی ریسک پیش فرض

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
15
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Default risk Structural models Non-structural model Hybrid model Probit model Default probability
کلمات کلیدی :
ریسک پیش فرض،مدل های ساختاری،مدب غیر ساختاری ،مدل تکوینی ،مدل پروبیت ،احتمال پیش فرض
عنوان فارسی :

عملکرد مدل های تکوینی در ارزیابی ریسک پیش فرض

عنوان انگلیسی :

The performance of hybrid models in the assessment of default risk

ژورنال :
Economic Modelling
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999314004155
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.051
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 15

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Default risk Structural models Non-structural model Hybrid model Probit model Default probability

کلمات کلیدی : ریسک پیش فرض،مدل های ساختاری،مدب غیر ساختاری ،مدل تکوینی ،مدل پروبیت ،احتمال پیش فرض

عنوان فارسی : عملکرد مدل های تکوینی در ارزیابی ریسک پیش فرض

عنوان انگلیسی : The performance of hybrid models in the assessment of default risk

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999314004155چکیده انگلیسی
This paper combines fundamental analysis and contingent claim analysis into a hybrid model of credit risk measurement. Our database consists of French companies listed on the Paris Stock Exchange (Euronext Paris). Our objective is to assess how the combination of continuous assessments provided by the market and the values derived from financial statements improve our ability to forecast the default probability. During the first phase, the default probability is estimated using both methods separately, and subsequently, the default probability of the structural model is integrated at each point in time in the non-structural model as an additional explanatory variable. The appeal of the hybrid model allows the default probability to be continuously updated by integrating market information via the probabilities of default extracted from the structural model. Our results indicate that default probabilities extracted from the structural model contribute significantly in explaining default risk when included in a hybrid model with accounting variables.

چکیده فارسی
این مقاله تجزیه و تحلیل اساسی و تحلیل ادعایی احتمالی را به یک مدل ترکیبی از اندازه گیری ریسک اعتباری ترکیب می کند. بانک اطلاعاتی ما شامل شرکت های فرانسوی است که در بورس اوراق بهادار پاریس (Euronext Paris) ثبت شده اند. هدف ما این است که ارزیابی کنیم که چگونه ترکیبی از ارزیابی مستمر ارائه شده توسط بازار و ارزش های حاصل از صورتهای مالی، توانایی ما در پیش بینی احتمال پیش بینی را افزایش می دهد. در مرحله اول، احتمال پیش بینی با استفاده از هر دو روش به صورت جداگانه تخمین زده می شود و سپس احتمال پیش فرض مدل ساختاری در هر زمان در مدل غیر سازمانی به عنوان یک متغیر توضیحی اضافی یکپارچه می شود. درخواست تجدید نظر مدل هیبریدی اجازه می دهد که احتمال پیش بینی به طور مداوم با ادغام اطلاعات بازار از طریق احتمالات پیش فرض استخراج شده از مدل ساختاری به روز شود. نتایج ما نشان می دهد که احتمالات پیش فرض از مدل ساختاری، به طور قابل توجهی در توضیح خطر پیش فرض در مدل های ترکیبی با متغیرهای حسابداری به طور قابل توجهی کمک می کند.

موضوعات مقاله