مطالعه و کاهش مقدار فنلی در آب از نقاط نمونه برداری مختلف در مجاورت رودخانه پاتالگانگا

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
25
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
4-Amino antipyrine method Bromination method Mangifera indica Saraca asoca Psidium guajava Commercial carbon
کلمات کلیدی :
روش آنتیپیرین 4-آمین، روش برمودن، منگیفر اندیکا،ساراکا اسوکا،سدیم گوجاوا، کربن تجاری
عنوان فارسی :

مطالعه و کاهش مقدار فنلی در آب از نقاط نمونه برداری مختلف در مجاورت رودخانه پاتالگانگا

عنوان انگلیسی :

A study and abatement of phenolic content in waterfrom various sampling points in the vicinity of River Patalganga

ژورنال :
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215153216300903
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.enmm.2016.11.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 25

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : 4-Amino antipyrine method Bromination method Mangifera indica Saraca asoca Psidium guajava Commercial carbon

کلمات کلیدی : روش آنتیپیرین 4-آمین، روش برمودن، منگیفر اندیکا،ساراکا اسوکا،سدیم گوجاوا، کربن تجاری

عنوان فارسی : مطالعه و کاهش مقدار فنلی در آب از نقاط نمونه برداری مختلف در مجاورت رودخانه پاتالگانگا

عنوان انگلیسی : A study and abatement of phenolic content in waterfrom various sampling points in the vicinity of River Patalganga

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215153216300903چکیده انگلیسی
Phenolic compounds find out their way in the water bodies as a result of industrial activities along with being synthesized by other natural commotions. The present investigation deals with the study of leaching effect of such phenolic compounds and its abatement by using a range of carbons acquired from nature and activated in the laboratory using ZnCl2. All the water samples were analyzed for Phenolic content by the 4-Amino Antipyrine method and confirmed by the bromination method. The investigation revealed that the phenolic content in the samples varied from a minimum of 0.01 ppm to 79.65 ppm, which according to WHO was much higher than the permissible levels of 0.2 ppm for 2,4,6-trichlorophenols(2,4,6-TCP) and 0.04 ppm for 2,4-dichlorophenols (2,4-DCP). 2,4,6-TCP and 2,4-DCP being the two most probable phenolic compounds to occur in drinking water.The rise in the values of phenolic content in the samples of Sawla and Jatada were accredited to the leaching effect of the effluent from the agro and insecticide industry, sited in the proximity of these villages.Abatement of phenolic content was carried out by preparing carbons from Mangifera indica, Saraca asoca, Psidium guajava as well as commercial carbon, which were activated in the laboratory using ZnCl2. Each of the natural carbon exhibiting a distinct capacity of lessening phenolic content.

چکیده فارسی
ترکيبات فنليک به عنوان نتيجه فعاليت های صنعتی همراه با ساير جريان های طبيعی سنتز می شوند. پژوهش حاضر با بررسی اثر اشباع ترکیبات فنلی و کاهش آن با استفاده از طیف وسیعی از کربن های به دست آمده از طبیعت و با استفاده از ZnCl2 در آزمایشگاه فعال شده است. تمام نمونه های آب به وسیله روش 4-آمینو آنتی پریین برای محتوی فنل مورد بررسی قرار گرفت و با روش برومینشن تایید شد. تحقیقات نشان داد که محتوای فنل در نمونه ها از حداقل 0.01 ppm تا 79.65 ppm متغیر بود که طبق WHO بسیار بالاتر از حد مجاز 0.2 ppm برای 2،4،6-تری کلروفنول (2،4،6- TCP) و 0.04 ppm برای 2،4-دی کلروفنول(2،4-DCP). 2،4،6-TCP و 2،4-DCP دو احتمالا ترکیبات فنلی در آب آشامیدنی ایجاد می کنند. افزایش مقدار فنلی در نمونه های ساولاو جاتادا به تأثیر خروجی از صنایع کشاورزی و حشره کش که در مجاورت این روستاها قرار داشتند، با تهیه کربن از منگیفر اندیکا، ساراکا اسوکا، سدیم گوجاوا و همچنین کربن تجاری، که در آزمایشگاه با استفاده از ZnCl2 فعال شده بود، به دست آمد. هر یک از کربن طبیعی دارای ظرفیت مشخصی برای کاهش محتوای فنلی است.

موضوعات مقاله