یک مطالعه آزمایشی در خصوص عملکرد رنگ بازیافت مواد ساختمان سبز

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
15
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Green building material Allochroic Waste material Mosaic art
کلمات کلیدی :
مواد ساختمان سبز، رنگ تغییرپذیز ، مواد زائد، هنر موزاییک
عنوان فارسی :

یک مطالعه آزمایشی در خصوص عملکرد رنگ بازیافت مواد ساختمان سبز

عنوان انگلیسی :

A pilot study of the color performance of recycling green building materials

ژورنال :
Journal of Building Engineering
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710216300559
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.06.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 15

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Green building material Allochroic Waste material Mosaic art

کلمات کلیدی : مواد ساختمان سبز، رنگ تغییرپذیز ، مواد زائد، هنر موزاییک

عنوان فارسی : یک مطالعه آزمایشی در خصوص عملکرد رنگ بازیافت مواد ساختمان سبز

عنوان انگلیسی : A pilot study of the color performance of recycling green building materials

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710216300559چکیده انگلیسی
The concept of green building integrates a variety of strategies during the design, construction and operation of building projects. The use of green building materials represents one very crucial strategy during the design and construction of a building. Recycling green building materials refer to those building materials reproduced from other materials, namely, reclaim the waste or discarded materials to produce the building materials. In Taiwan, gypsum boards are widely used in the building industry as facing materials for walls and ceilings due to their very good mechanical and thermal properties, as well as fire endurance. The goal of this study is to develop a new recycling green building material which could reuse the daily waste materials, color changeable and give inspiration to improve the characters of green building materials. In this study, six waste materials in our daily lives were mixed with the allochroic powder and gypsum powder to create thermochromic face bricks. The experiment modules were Groups A, B, C, and D, and mixed with allochroic powders of different specifications. The findings showed that Group C had the most significant RGB variation. In terms of the G value of Group C, the variations of the six materials were wood chips 81.9%>, newspaper 78%>, concrete 75.6%>, fallen leaves 66.6%>, iron powder 59.2%>, and silt 50.9%. In conclusion, allochroic faced bricks can be applied to both interior and exterior walls of different types of buildings in the future, thus, the buildings have different colors at different temperatures and times, cater to the changeful effects of future architectural appearances. Regarding the landscape, building and interior designers can construct artistic creations of shell collages.

چکیده فارسی
مفهوم ساختمان سبز استراتژی های مختلفی را در طراحی، ساخت و بهره برداری از پروژه های ساختمانی ادغام می کند. استفاده از مواد ساختمان سبز یک استراتژی بسیار مهم در طراحی و ساخت یک ساختمان است. بازیافت مصالح ساختمانی سبز به آن مصالح ساختاری که از مواد دیگر تولید شده است، اشاره دارد، یعنی مواد زباله یا مواد دور انداخته شده برای تولید مصالح ساختمانی. در تایوان، هیئت مدیره گچ به طور گسترده ای در صنایع ساختمانی به عنوان مواد موادی برای دیوارها و سقف ها به علت خواص مکانیکی و حرارتی بسیار خوبی و همچنین استقامت آتش استفاده می شود. هدف از این مطالعه، توسعه یک ماده جدید بازسازی سبز ساختمان است که می تواند مواد زائد روزانه را دوباره استفاده کند، تغییر رنگ و الهام بخشیدن به شخصیت های مصالح ساختمان سبز را ایجاد می کند. در این مطالعه، شش مواد زائد در زندگی روزانه ما با پودر آلکروی و پودر گچ مخلوط شده اند تا آجرهای چهره ی ترموکرومیک ایجاد کنند. ماژول های آزمایشی گروه A، B، C و D بود و مخلوط با پودرهای آلوروئیک با مشخصات مختلف. يافته ها نشان داد گروه C داراي بيشترين تغييرات RGB بودند. با توجه به ارزش G گروه C، تغییرات شش مواد تراشه چوب 81.9٪ بود، روزنامه 78٪>، بتن 75.6٪،> 66.6٪>، پودر آهن 59.2٪>، و٪ 50.9 سیلت. در نتیجه، آلیاژی با روکش آجر می تواند به دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان های مختلف در آینده اعمال شود، بنابراين ساختمان ها دارای رنگ های مختلف در دمای و زمان های مختلف می باشند و به تغییرات ظاهری معماری در آینده نزدیک می پردازند. با توجه به چشم انداز، طراحان ساختمان و طراحان داخلی می توانند آثار هنری کلاژ های پوسته را بسازند.

موضوعات مقاله