روش های طرح بندی گیاه در سیستم های تولید سلولی روش شناسایی گیاهان دارویی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Plant layout Cluster technology Flexible manufacturing
کلمات کلیدی :
طرح گیاه، تکنولوژی خوشه ای، تولید انعطاف پذیر
عنوان فارسی :

روش های طرح بندی گیاه در سیستم های تولید سلولی روش شناسایی گیاهان دارویی

عنوان انگلیسی :

Plant layout methodology in cellular manufacturing systemsA metodologia de distribuição de plantas em ambientes de agrupação celular

ژورنال :
Estudios Gerenciales
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300256
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.03.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Plant layout Cluster technology Flexible manufacturing

کلمات کلیدی : طرح گیاه، تکنولوژی خوشه ای، تولید انعطاف پذیر

عنوان فارسی : روش های طرح بندی گیاه در سیستم های تولید سلولی روش شناسایی گیاهان دارویی

عنوان انگلیسی : Plant layout methodology in cellular manufacturing systemsA metodologia de distribuição de plantas em ambientes de agrupação celular

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300256چکیده انگلیسی
This article proposes a plant layout methodology for flexible manufacturing systems, based on quantitative methods used to clustering product families, manufacturing cell formation and finally using multicriteria techniques. Fore product clustering, geometric criteria were taken into account and a modified p-median model was used for the formation of cells. Thus, the appropriate layout of facilities was chosen using the Analytic Hierarchy Process, evaluating different alternatives obtained from the Quadratic Assignment Problem model, which takes into account the desired number of cells to be created and the similarity coefficients used for cell clustering. The proposed methodology was tested through an actual case, being verified the suitability of the procedure in a Colombian company from the metalworking sector.

چکیده فارسی
این مقاله روش کاشت گیاهی را برای سیستم های تولید انعطاف پذیر ارائه می دهد که براساس روش های کمی برای خوشه بندی خانواده ها، ساخت سلول ها و در نهایت با استفاده از تکنیک های چند منظوره استفاده می شود. خوشه بندی فورم محصول، معیارهای هندسی در نظر گرفته شد و یک مدل p-median اصلاح شده برای تشکیل سلول ها مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین، طرح مناسب تسهیلات با استفاده از فرآیند سلسله مراتب تحلیلی انتخاب شد و گزینه های مختلفی را که از مدل مشکول تخصیص درجه دوم به دست آمده بود، مورد توجه قرار می دهد و تعداد دلخواه مورد نظر برای ایجاد سلول ها و ضریب تشابه مورد استفاده برای خوشه بندی سلول را مورد توجه قرار می دهد. روش پیشنهادی از طریق یک پرونده واقعی مورد آزمایش قرار گرفت و صحت روش در یک شرکت کلمبیایی از بخش متالورژیکی مورد تایید قرار گرفت.

موضوعات مقاله