سیاست های پاسخگویی فراملیتی و (بازسازی) فساد اداری: پرونده تونس، شفافیت بین المللی و بانک جهانی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
140
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Transnational accountability Anti-corruption Tunisia Post-colonialism World Bank Transparency International
کلمات کلیدی :
مسئولیت پذیری بین المللی، ضد فساد، تونس، پس از استعمار، بانک جهانی، شفافیت بین المللی
عنوان فارسی :

سیاست های پاسخگویی فراملیتی و (بازسازی) فساد اداری: پرونده تونس، شفافیت بین المللی و بانک جهانی

عنوان انگلیسی :

The politics of transnational accountability policies and the (re)construction of corruption: The case of Tunisia, Transparency International and the World Bank

ژورنال :
Accounting Forum
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998216300515
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.10.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 140

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Transnational accountability Anti-corruption Tunisia Post-colonialism World Bank Transparency International

کلمات کلیدی : مسئولیت پذیری بین المللی، ضد فساد، تونس، پس از استعمار، بانک جهانی، شفافیت بین المللی

عنوان فارسی : سیاست های پاسخگویی فراملیتی و (بازسازی) فساد اداری: پرونده تونس، شفافیت بین المللی و بانک جهانی

عنوان انگلیسی : The politics of transnational accountability policies and the (re)construction of corruption: The case of Tunisia, Transparency International and the World Bank

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998216300515چکیده انگلیسی
This study explores the intersection between accountability policies and anti-corruption measures. Transnational actors define acceptable governance and implement accountability policies on the assumption that corruption is a problem endemic to developing countries. Such accountability policies influence and help constitute transnational geographic and social spaces. However, the impacts of such assumptions and the resultant policies on developing countries and their citizens have not been widely investigated. This study uses a critical discourse analysis of the case of Tunisia before and after its 2011 revolution, to explore the politics and vested interests specific to anti-corruption policies promoted by transnational actors. The study’s contribution is twofold: Firstly, we identify the highly fungible character of the emanant cycles of Western-driven corruption discourses, and indicate their consequences in Tunisia. Secondly, we propose a future research agenda towards non-exploitative anti-corruption and accountability policies.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی تقاطع بین سیاست های پاسخگویی و اقدامات ضد فساد می پردازد. کارمندان فراملی ادعای قابل قبول و اجرای سیاست های پاسخگویی را در نظر می گیرند که فساد یک مشکل برای کشورهای در حال توسعه است. چنین سیاست های پاسخگویی بر فضاهای جغرافیایی و اجتماعی فراملیتی تأثیر می گذارد و کمک می کند. با این حال، تأثیرات چنین پیش بینی ها و سیاست های حاصل از آن در کشورهای در حال توسعه و شهروندان آنها به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه با استفاده از یک تحلیل گفتمان انتقادی از مورد تونس قبل و بعد از انقلاب سال 2011 خود، برای بررسی سیاست و منافع خاص برای سیاست های ضد فساد حمایت شده توسط کارمندان فراملی است . سهم این تحقیق دوگانه است: اولا، شخصیت بسیار قابل تعویض چرخه های مخرب گفتمان فساد اداری تحت رهبری غرب را شناسایی می کنیم و پیامدهای آن را در تونس نشان می دهیم. ثانیا، ما یک برنامه تحقیقاتی آینده برای سیاست های ضد فساد و پاسخگویی غیر استثماری پیشنهاد می کنیم.

موضوعات مقاله