ارسال هویت های سازمانی عادی : تضمین کیفیت، بازتاب پذیری و اخلاق مراقبت

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
90
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Post-normal science Quality Scientific advice Policy Trust Reflexivity Ethos of care
کلمات کلیدی :
علم فرا عادی، مشاوره کیفیت علمی، سیاست، اعتماد، بازتاب، اخلاق مراقبت
عنوان فارسی :

ارسال هویت های سازمانی عادی : تضمین کیفیت، بازتاب پذیری و اخلاق مراقبت

عنوان انگلیسی :

Post-normal institutional identities: Quality assurance, reflexivity and ethos of care

ژورنال :
Futures
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328717300411
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.11.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 90

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Post-normal science Quality Scientific advice Policy Trust Reflexivity Ethos of care

کلمات کلیدی : علم فرا عادی، مشاوره کیفیت علمی، سیاست، اعتماد، بازتاب، اخلاق مراقبت

عنوان فارسی : ارسال هویت های سازمانی عادی : تضمین کیفیت، بازتاب پذیری و اخلاق مراقبت

عنوان انگلیسی : Post-normal institutional identities: Quality assurance, reflexivity and ethos of care

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328717300411چکیده انگلیسی
This paper suggests adopting a ‘post-normal science’ (PNS) style and practice in scientific advice, and motivate the urgency of this methodological stance with the increasing complexity, and polarisation affecting the use of science-based evidence for policy. We reflect on challenges and opportunities faced by a ‘boundary organisation’ that interfaces between science and policy, taking as example the European Commission’s Directorate General Joint Research Centre, whose mission is stated as that to be the “in-house science service”. We suggest that such an institution can be exemplary as to what could be changed to improve the quality of evidence feeding into the policy processes in the European Union. This paper suggests how an in-house culture of reflexivity and humility could trigger changes in the existing styles and methods of scientific governance; at the JRC, taken as example, this would mean opening up to the existing plurality of norms and styles of scientific inquiry, and adopting more participatory approaches of knowledge production, assessment and governance. We submit that the institutional changes advocated here are desirable and urgent in order to confront the ongoing erosion of trust in ‘evidence based policy’, anticipating controversies before they become evident in the institutional setting in which institutions operate.

چکیده فارسی
این مقاله پیشنهاد می کند سبک و عملکرد "PNS" را در توصیه های علمی پذیرفته و فوریت این موضع روش شناختی را با پیچیدگی های در حال افزایش و قطبی شدن موثر بر استفاده از شواهد مبتنی بر علم سیاست، مواجه کند. ما در مورد چالش ها و فرصت هایی که با یک سازمان مرزی مواجه هستیم که بین علم و سیاست پیوند می خورد، به عنوان مثال، مرکز تحقیقات مشترک اداره کمیسیون اروپا، که مأموریت آن به عنوان «خدمات علمی درون خانه» است، بازتاب می شود. ما پیشنهاد می کنیم که چنین موسسه ای می تواند نمونه ای از آنچه که می تواند تغییر کند، به منظور بهبود کیفیت شواهد تغذیه در فرایندهای سیاست در اتحادیه اروپا تغییر کند. این مقاله نشان می دهد که چگونه یک فرهنگ داخلی بازتابی و فروتنی می تواند تغییرات در سبک های موجود و روش های مدیریت علمی را ایجاد کند؛ در JRC، به عنوان مثال، این بدان معنی است که باز کردن به تعدد موجود از هنجارها و سبک های تحقیق علمی، و اتخاذ روش های مشارکتی بیشتر برای تولید دانش، ارزیابی و حکومت. ما می گویم که تغییرات نهادی که در اینجا حمایت می شوند مطلوب و فوری هستند تا مقابله با فرسایش مداوم اعتماد به «سیاست مبتنی بر شواهد»، پیش بینی اختلافات قبل از اینکه در ساختار سازمانی که در آن موسسات کار می کنند آشکار شود.

موضوعات مقاله