ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات محلی دولت الکترونیک

Elsevier تومان 30,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
e-Government e-Services Services quality Public administration Local Government
کلمات کلیدی :
دولت الکترونیک، خدمات الکترونیکی، کیفیت خدمات، مدیریت دولتی، دولت محلی
عنوان فارسی :

ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات محلی دولت الکترونیک

عنوان انگلیسی :

Potential dimensions for a local e-Government services quality model

ژورنال :
Telematics and Informatics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585315001045
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.08.005
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : e-Government e-Services Services quality Public administration Local Government

کلمات کلیدی : دولت الکترونیک، خدمات الکترونیکی، کیفیت خدمات، مدیریت دولتی، دولت محلی

عنوان فارسی : ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات محلی دولت الکترونیک

عنوان انگلیسی : Potential dimensions for a local e-Government services quality model

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585315001045چکیده انگلیسی
One of the main challenges underlying different Electronic Government forms is the provision of a quality public service. In the Local Government context, local authorities allow for an adjustment between the characteristics of public services and the specificities of local communities, letting populations define their own priorities, which vary from community to community based on objective elements but also subjective by nature. The quality of these services in their electronic format should be analyzed and taken into account to potentiate and elaborate a strategy capable of improving offered services, increasing the satisfaction of the recipients. In the present paper we set forth a preliminary list, comprised by thirty dimensions for an Electronic Local Government Quality Model based on a literature review, where we analyzed seventeen approaches for electronic and e-Government service quality, as well as an empirical study involving a group of experts and users of Local Government services.

چکیده فارسی
یکی از چالش های اصلی الگوی دولت های مختلف الکترونیکی ، ارائه یک خدمات عمومی با کیفیت است. در زمینه دولت محلی، مقامات محلی اجازه می دهند که بین خصوصیات خدمات عمومی و ویژگی های جوامع محلی هماهنگ شوند و مردم بتوانند اولویت های خود را تعریف کنند، که از جامعه به جامعه بر اساس عناصر عینی متفاوت است، بلکه طبیعت ذاتی نیز متفاوت است. کیفیت این خدمات در قالب الکترونیکی آنها باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مورد توجه قرار گیرد تا توانایی و استراتژی در جهت بهبود خدمات ارائه شده و افزایش رضایت خدمات گیرندگان را افزایش دهد. در این مقاله، یک لیست اولیه تهیه شده است که شامل 30 بعد برای یک مدل کیفی دولت الکترونیک مبتنی بر بررسی پژوهش ها است، که در آن 17 روش برای کیفیت خدمات الکترونیکی و همچنین یک مطالعه تجربی با استفاده از یک گروهی از کارشناسان و کاربران خدمات دولتی محلی است .

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 30,000